Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 24.01.2017

Tildeling av jerv fra reservekvoten

Rovviltnemnda for Region 6 har i dag tildelt en jerv fra reservekvoten til området uten mål om yngling av jerv i Sør-Trøndelag. 


Publisert 12.10.2016

Nå kan det søkes om erstatning for husdyr som er drept av fredet rovvilt

Dyreeiere som har mistet husdyr til fredet rovvilt har i følge naturmangfoldloven rett på å få erstatning for dyrene. Fristen for å søke om erstatning for dyr som er tapt i år, er 1. november 2016. Fylkesmannen tar sikte på å besvare alle søknader innen utgangen av året.


Publisert 28.09.2016

Lisensfelling av ulv starter lørdag

Rovviltnemnda har vedtatt å åpne for felling av inntil to ulver i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal vinteren 2016/2017. Lisensfellingsperioden varer fra lørdag 1. oktober 2016 til 31.mars 2017.


Publisert 08.09.2016

Lisensfelling av jerv 2016/2017

9 jerv kan felles på lisensfelling i Sør-Trøndelag. Jakta starter 10. september og avsluttes 15. februar eller når kvoten er fylt. Du som jeger plikter å varsle oss om alle skudd som løsnes mot jerv.


Publisert 17.08.2016

Lisensfelling av brunbjørn

Miljødirektoratet åpner for lisensfelling av inntil to brunbjørner i deler av region seks fra 21.august. Fellingsområdet dekker hele Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal samt deler av Nord-Trøndelag.


Publisert 01.08.2016

Tidlig nedsanking av sau som forebyggende tiltak mot rovviltskader

Klima- og miljøministeren oppfordrer i brev 20. juni til økt bruk av tidlig sanking av sau som et tapsreduserende tiltak innenfor områdene med mål om yngling av jerv.


Publisert 07.07.2016

Flere bjørner i Sør-Trøndelag i juni

Fylkesmannen har mottatt resultater av DNA-analyser fra NIBIO Svanhovd. Disse viser at bjørnen som ble felt på Røros 23. juni, ikke tidligere er registrert ved DNA. I tillegg er det funnet DNA fra en tidligere kjent bjørn, NT109.


Publisert 01.07.2016

Melding om oppstart revidering forvaltningsplan

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge melder med dette om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan for store rovdyr i rovviltsregion 6 Midt-Norge.


Publisert 28.06.2016

Ny fellingstillatelse for bjørn

Fylkesmannen gir tillatelse til å felle en bjørn i området sør for Neavassdraget i Selbu kommune og nord for Gaula i Midte Gauldal og Holtålen kommune. Tillatelsen gjelder i tidsrommet fra 28.juni  til 5.juli.

 


Publisert 01.06.2016

Tiltak mot rovviltskade beitesesongen 2016

Fylkesmannen har fra og med i dag, 1. juni, myndighet til å vurdere søknader om skadefelling av artene; gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn.