Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 10.10.2017

Tid for å søke om erstatning for husdyr som er drept av fredet rovvilt

Dyreeiere som har tapt husdyr til fredet rovvilt, har i følge naturmangfoldloven rett på å få erstatning for dyrene.


Publisert 03.10.2017

Klart for lisensfelling av ulv fra 1. oktober

Rovviltnemnda har vedtatt å åpne for felling av inntil to ulver i Midt-Norge vinteren 2017/2018. Lisensfellingsperioden varer fra søndag 1. oktober 2017 til 31.mars 2018.


Publisert 07.09.2017

Klart for lisensfelling av jerv

Lisensfelling på inntil 6 jerv i Sør-Trøndelag. Jakta starter 10. september og avsluttes 15. februar eller når kvoten er fylt. Jegerne plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote og å varsle Fylkesmannen om alle skudd som løsnes mot jerv.


Publisert 18.08.2017

Ingen lisensfelling av brunbjørn i Sør-Trøndelag i 2017

Færre påviste bjørner, færre påviste skader og en bjørnebestand som ligger langt under det norske bestandsmålet, gjør at Miljødirektoratet åpner for en begrenset kvote i årets lisensfelling av bjørn.

 


Publisert 27.06.2017

Offentlig høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge legger revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 22. september 2017.


Publisert 17.03.2017

Utvidet gaupejakt fra 17. mars

Informasjon om vekst i gaupebestanden i Sør-Trøndelag, har fått Rovviltnemnda i region 6 til å øke kvoten for gaupejakta 2017, med tre dyr.


Publisert 03.03.2017

Det inviteres til dialogmøter om rovviltforvaltning

Møtene vil foregår på følgende steder: Rissa, Orkanger, Selbu, Oppdal og Støren i løpet av mars 2017. Vi vil oppfordre beitebrukere, landbruksforvaltning og andre interesserte til å delta.


Publisert 06.02.2017

Tildeling av siste jerv fra reservekvoten

Rovviltnemnda for Region 6 har i dag tildelt siste dyret fra reservekvoten for lisensfelling av jerv, til et jaktområde i Sør-Trøndelag. 


Publisert 01.02.2017

Gaupejakt og lisensfelling av jerv stoppet

Gaupekvoten innenfor området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag er i dag fylt. Det samme er jervkvoten for området uten mål om yngling av jerv, unntatt Fosen.


Publisert 31.01.2017

Gaupejakt fra 1. februar

Gaupekvoten for hele region 6 (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag) er av Rovviltnemnda satt til 21 gauper. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket etter klagebehandling.