Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

I 2018 kan du søke tilskudd til å ta vare på insekter

Tilskuddsordninger for 2018 er nå tilgjengelig på Klima- og miljødepartementets hjemmeside.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.11.2017

"Tilskudd til naturarv og kulturlandskap (kap. 1420 post 81) med følgende ordninger" har i 2018 tre tilskuddsordninger:

1. Tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Ingen endringer fra i fjor.
Søknad sendes til Fylkesmannens landbruksavdeling etter deres frister.


2. Tilskudd til tiltak i prioriterte kulturlandskapsområde. Gjelder områder som i dag står oppført som Helhetlig kulturlandskap i Naturbasen. Disse vil snart få et nytt navn (Verdifulle kulturlandskap) når den nye kulturlandskapsmodulen i Naturbasen er klar (rundt januar/februar 2018). De "Prioriterte kulturlandskapsområde" vil bli et utvalg av områdene "Verdifulle kulturlandskap". Liste over disse områdene vil snart bli tilgjengelig for søkere. Det er under utarbeiding en forskrift for ordningen.
Søknad sendes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Frist 1.mars 2018.


3. Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekt. Dette er en ny ordning. Den har bakgrunn i kommende strategi for ville pollinerende insekter. Den skal gjelde for hele landet, uavhengig av registreringer i Naturbase. Det er under utarbeiding en forskrift for ordningen.
Søknad sendes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Frist 1.mars 2018.

OBS: Søknadssenteret vil åpnes i løpet av desember.

Rundskriv om tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak for 2018 er lagt ut på Klima og miljødepartementets nettsider. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/ (Utdrag av rundskrivet ligger i høyre kolonne).