Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontroll av kyllingproduksjon – hvorfor det?

Adressa hadde for en tid tilbake et oppslag om en sak fra Midtre Gauldal kommune hvor en kyllingprodusent er forhåndsvarslet om en standardisert erstatning etter husdyrkonsesjonsloven på drøyt 7 millioner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2017

Dette som følge av at han gjennom flere virksomheter han har eierinteresser i, har hatt større produksjon av egg, kylling og kalkun enn det husdyrkonsesjonsloven tillater.

For at vi skal ha trygg matproduksjon og god dyrevelferd, er fjørfe- og svineproduksjonen underlagt flere ulike tilsyn. Mattilsynet har oppgaver knyttet til bl.a. dyrevelferd, mens Fylkesmannen har oppgaver etter husdyrkonsesjonsloven. Denne loven skal sikre at fjørfe- og svineproduksjonen spres på flere enheter, slik at ikke produksjonen samles i store produksjonsenheter og blir industriell. Dette bidrar bl.a. til mindre bruk av antibiotika i dyreholdet. For å sikre at produksjonen begrenses, har husdyrkonsesjonsloven et tak på hvor mange dyr som kan produseres på hvert enkelt gårdsbruk.

Loven har også regler som skal hindre flere produsenter i å samarbeide så tett at det i realiteten dreier seg om én produksjon. Det er heller ikke adgang til å stå som eier av flere virksomheter hvor det produseres fjørfe og svin. Det er her Fylkesmannen har de mest krevende kontrolloppgavene etter husdyrkonsesjonsloven. Saken fra Midtre Gauldal er et eksempel hvor vi mener en person har hatt eierinteresser i flere foretak med fjørfeproduksjon. Dette har vi kommet fram til på bakgrunn bl.a. av en omfattende regnskapsgjennomgang. Konsekvensen blir at all produksjonen må sees samlet, og vår foreløpige vurdering er at denne produksjonen langt overstiger grensene i husdyrkonsesjonsloven. Reaksjonsmåten etter loven er å ilegge en såkalt standardisert erstatning. Denne er beregnet ut fra det som antas å være fortjenesten på produksjonen ut over de tillatte grensene.

Fylkesmannen har sendt ut et forhåndsvarsel i denne saken. Dette innebærer at den private parten har anledning til å imøtegå og komme med innspill til våre vurderinger. Deretter vil det bli fattet et vedtak som kan påklages til Landbruksdirektoratet.