Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Foryngelsesprosjekt i Midtre Gauldal

En gjennomgang i Midtre Gauldal kommune i fjor viste indikasjoner på manglende foryngelse for store arealer

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.05.2017

I perioden 2004-2014 var foryngelsen for et samlet areal på 5 400 daa uavklart. Dette resulterte i et foryngelsesprosjekt i kommunen.

Alle skogeiere skal plante eller legge til rette for foryngelse innen tre år etter hogst. For å kontrollere at dette utføres, gjennomfører skogbruksmyndigheten foryngelseskontroller basert på et risikobasert uttrekk fra Landbruksdirektoratet.

Med det som bakgrunn ønsket kommunen å få en bedre status på tilstand av foryngelsen. Prosjektet valgte å undersøke all hogst over 50 kubikkmeter som ble avvirket i 2013. Hogstene ble undersøkt i felt basert opplysninger om avvirkning fra Skogfondsregnskapet, nye ortofoto og kart over avvirkning fra tømmerkjøperne. Skogeiere med avvik i forhold til kravene i Forskrift om bærekraftig skogbruk, ble lagt inn som lokale felt i foryngelseskontrollen og fikk tilsendt egenmeldingsskjema. Skogeiere som fortsatt har avvik følges nå opp av kommunen gjennom skogbrukslovens bestemmelser.

I 2013 hadde kommunen 91 skogeiere med avvirkning på 50 kubikkmeter eller mer. Av disse hadde 56 prosent helt eller delvis manglende foryngelse etter bærekraftforskriftens kriterier. Arealet som ikke er tilfredsstillende forynget, utgjorde 37 prosent av det undersøkte arealet. Prosjektet viser at en veldig stor andel av avvirkningen i 2013, ikke er tilstrekkelig fulgt opp med foryngelsestiltak.

Arealer som er forynget har en gjennomsnittlig feltstørrelse på 58 daa, mens felt som ikke er forynget er på 27 daa. Prosjektet viser at det også kan være behov for å gjennomføre foryngelseskontroller på avvirkning som ikke inngår i Landbruksdirektoratet sitt uttrekk. 

Tilgang på kartdata over avvirkningsarealene vil forbedre skogbruksmyndighetens muligheter for mer effektive og grundigere foryngelseskontroller.

Tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i Rennebu kommune. Her var resultatet noe bedre. Begge kommuner følger opp med tilsvarende prosjekt i år med avvirkning i 2014 som grunnlag. Flere andre kommuner i fylket planlegger foryngelsesprosjekter i 2017.