Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forslag til endring av jord- og konsesjonsloven - høringssvar fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Landbruks- og matdepartementet har sendt en rekke forslag til endringer i jord- og konsesjonsloven m.fl. på høring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.09.2016

I grove trekk går endringsforslagene ut på følgende: heving i arealgrensene i konsesjons- og odelsloven slik at flere eiendommer unntas fra konsesjonsplikt og odelsrett, konsesjonslovens priskontroll er foreslått opphevet for skogeiendommer, det er foreslått unntak fra kravet til behandling etter jord- og konsesjonsloven ved kjøp av tilleggsareal, unntak fra delingsbehandling etter jordloven for tomter under to dekar og det er foreslått endringer i regelen om driveplikt.  Dette regelverket har vært gjenstand for regelmessige endringer og oppdateringer i de siste tiårene.

Landbruksmyndighetene har behov for en samlet virkemiddelpakke for å sikre at landbrukspolitiske mål oppnås. De juridiske virkemidlene som regulerer bruken av landbrukseiendom utgjør en del av denne virkemiddelpakken. For at myndighetene skal kunne ha tjenlige virkemidler som sikrer måloppnåelsen, bør dagens regler beholdes og ikke lempes ytterligere på.

Høringssvaret vårt er vedlagt.