Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Støttedokumenter

Diverse støttedokumenter i forbindelse med regionale miljøtilskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2014

Forskrift om plantevernmidler - hjelpemidler.
Det er nå strengere krav enn tidligere til at du som vurderer å sprøyte med kjemiske plantevernmidler har vurdert integrert plantevern og tar hensyn ved sprøyting i nærheten av vassdrag.

Kravene er satt i forskrift om plantevernmidler fra 1. juni 2015.  Med integrert plantevern menes at brukeren skal vurdere andre tiltak før han/hun benytter kjemiske plantevernmidler. I vedlegg 2 til forskriften er det listet opp 8 generelle prinsipper for integrert plantevern som skal vurderes. Med hensyn til vann er det nå ikke lov å sprøyte nærmere vassdrag enn 3 meter med mindre det står på etiketten. Det må gå fram av journalen hvilke tiltak brukeren har gjort for å begrense avrenning/avdrift av plantevernmidler til vann. Det er ikke noe krav til bruk av spesielle skjema for de ulike journalene, men NiBIO og Norsk Landbruksrådgiving har utarbeidet noen sjekklister og skjemaer som er godkjent av Mattilsynet.


Ved søknad om tilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper og prioriterte naturverdier (tidligere gammel kulturmark og kystlynghei) og til skjøtsel av automatisk fredete kulturminner (tidligere arkeologiske kulturminner) stilles det krav om at plan for skjøtsel av arealet legges ved søknaden.
Mal for skjøtselsplan for gammel kulturmark, inkl. kystlynghei. Lastes ned her.
Mal for skjøtselsplan for arkeologiske kulturminner. Lastes ned her.
Veileder for restaurering og skjøtsel av gammel kulturmark. Lastes ned her.
Veileder for skjøtsel av arkeologiske kulturminner. Lastes ned her

For tilskudd til skjøtsel av slåttemark og slåttemyr (utvalgte naturtyper) og til slått/beite av biologisk verdifulle arealer må arealets betydning være dokumentert i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag (les her), Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold (jf. DN håndbok 13-2006) (les her), prosjektet Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag (les her) og/eller annen fagrapport.

 

Erosjonsrisikoklasse knytta til tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding
Tilskuddssatsen for åker som ligger upløyd over vinteren (stubbåker) i ordninga Ingen/utsatt jordarbeiding bestemmes ut fra erosjonsrisikoklasse. Klassifiseringen skjer i henhold til "Veileder for prioritering av arealer for tilskudd til endret jordarbeiding", som du finner her, eller erosjonsrisikokart som du finner når du går inn på gårdskartet til den enkelte eiendom. Gårdskartene finner du her.

Aktuelt