Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionalt Miljøprogram 2013-2016

Nå foreligger revidert regionalt miljøprogram for jordbruket i Sør-Trøndelag. Miljøprogrammet er ett av tre delprogram i det regionale bygdeutviklingsprogrammet. De to andre delprogrammene er regionalt næringsprogram og regionalt skog- og klimaprogram.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2014

Statens landbruksforvaltning har gitt føringer for revideringen gjennom Nasjonalt miljøprogram. Her blir det stilt forventninger om økt målretting av de regionale miljøprogrammene og tilpasninger til en nasjonal RMP-meny for tilskuddsordningene.

Totalpotten for Sør-Trøndelag er 24,6 mill. kr for 2013, noe den har vært de siste årene. Med bakgrunn i nytt hovedmål om klima foreslår vi å bruke en noe større andel av midlene på forurensning og klima, og tilsvarende mindre på kulturlandskap enn tidligere. Med dette blir satsene for ugrasharving, grasdekte vannveier og vegetasjonssoner, samt ingen/utsatt jordarbeiding på arealer med stor eller svært stor erosjonsgrad høyere. Videre er det valgt ut to relativt godt dokumenterte vassdrag i fylket, Botn og Prestelva i Rissa, som har utfordringer med vannkvaliteten og der husdyrgjødsel utgjør en vesentlig belastning. Bønder som driver engarealer i nedslagsfeltet til disse vassdragene kan søke om tilskudd for å få ut gjødsla i vår/vekstsesong og, som et tillegg til dette, bruk av tilførselsslanger.

I tillegg til disse ordningene forslår vi å styrke seterdrifta i fylket ved å øke tilskuddssatsen til disse ordningene. Selv om RMP-tilskudd trolig ikke er nok til å forhindre nedgang i antall setre, kan det være et av flere bidrag for å få de som driver til å fortsette. Også satsen for slåttemark foreslås økt.

Midler til disse satsingene hentes først og fremst fra tilskuddsordningen ”prioriterte beitelandskap” som avvikles fra og med 2013 og fra hesje-ordningen som videreføres, men med halve satsen. Tilskuddsordningen ”vedlikehold av turstier” vil bli avviklet fra og med 2014, da vi mener SMIL-ordningen kan ivareta samme formål på en bedre måte. Ellers er det en del mindre endringer i de fleste tilskuddsordninger, stort sett som følge av tilpasninger til nasjonal RMP-meny.  Miljøprogrammet finner du her.

Aktuelt