Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kart

Diverse kart i forbindelse med regionale miljøtilskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.03.2014

Kart over arealer som oppgraderes i tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding.
Arealer som ikke jordarbeides om høsten, og som ligger som stubbåker over vinteren, plasseres i en av tre tilskuddsklasser med utgangspunkt i vannerosjonsrisiko (liten/middels erosjonsrisiko: lav tilskuddssats, stor erosjonsrisiko: mellomste tilskuddssats og svært stor erosjonsrisiko: høyeste tilskuddssats).

For arealer i og i tilknytning til Trondheim by blir åkerarealer med liten/middels erosjonsrisiko oppgradert til midterste tilskuddssats. Bakgrunnen for dette er et ønske om å redusere plagen med jordfokk der befolkningskonsentrasjonen er stor. I tillegg ønsker en å bedre forholdene for ferdsel på dyrkamark om vinteren. Grensen for oppgraderinga er satt 300 meter fra tettsted (med utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås klassifisering av tettsted).

Kart over arealer i Trondheim by som blir oppgradert til midterste tilskuddssats finner du her.

Kart som viser prioriterte arealer for tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2.
Arealene er prioriterte fordi de ligger innenfor nedbørsfelt til vassdrag med dårligere tilstand enn «god økologisk tilstand». For arealer i erosjonsklasse 1 og 2 som faller utenfor disse prioriterte områdene vil tilskuddet beregnes til kr 0.

Prioriterte arealer/nedbørsfelt - Kart

Kart over prioriterte beitelandskap
Gjennom ordninga Tilskudd til prioriterte beitelandskap ble det tidligere gitt tilskudd til innmarksbeitearealer i utvalgte områder i Sør-Trøndelag. Det gjaldt 58 slike områder rundt om i fylket vårt. Områdene ble valgt ut etter forslag fra kommunal landbruksforvaltning. Det ble lagt vekt på landskapsopplevelse, tilgjengelighet, kulturminner og biologisk mangfold ved fastsettelse av områdene. Gjennom revideringa i 2012 ble ordninga avviklet fra og med 2013.

Prioriterte beitelandskap - kart

Kart over arealer som kan motta tilskudd for spredning i vår/vekstsesong og bruk av tilførselsslanger
For å bidra til miljøvennlig bruk av husdyrgjødsel, gis det tilskudd til spredning av husdyrgjødsel på eng i vår/vekstsesong i utvalgte områder i Sør-Trøndelag. Det er foreløpig valgt ut kun to nedslagsfelt i Sør-Trøndelag og begge ligger i Rissa kommune: Botn og Prestelva. Bønder som driver engarealer i nedbørsfeltet til disse vassdragene, jfr. kart, kan få tilskudd for å spre gjødsla tidlig i vekstsesongen, dvs. innen 15.august. For de samme arealene kan det som et tillegg søkes om tilskudd til bruk av tilførselsslanger (slangespredning).

Kart for Botn finner du her.

Kart for Prestelva finner du her.

Aktuelt