Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tall i jordbruket

Statistikk for ulike områder

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.09.2013

Statistikken er utarbeidet i Excel

I Explorer (eldre enn versjon 12) må filene i enkelte tilfeller først lagres før de kan åpnes.  Bruker en andre nettlesere som Opera, Firefox, Chrome kan en åpne direkte.

 

 Produksjonsstatistikk

Jordbruksproduksjon 2000 - 2016 (alle kommuner i landet)  Tall for slaktedyr i 2016 er klare seinere - Utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold

Antall jordbruksforetak 1983 - 2016 (kommuner i Sør-Trøndelag)

Melkeleveranser 1995 - 2016 kommuner i Trøndelag og Nordmøre)

Slakteleveranser 2001 - 2014 (fylkesvise tall)

Kornleveranser 2003 - 2015 (kommunevise tall hele landet) Utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold

Landbrukeiendommene fordelt etter arealklasser 2015 (kommunevise tal hele landet)

Økologisk jordbruk i Trøndelag 2016 ( noen kommunevise tall Trøndelag)

Leiejordsandel 2000 - 2016   (kommunevise tall hele landet) NB: krever at Office 2013 eller nyere versjon er innstallert for å virke tilfredsstillende

Nedbygging av jordbruksareal (kommunevise tall hele landet) Tall basert på SSB-rapport 2017/14

 

Andre tall


Sysselssetting i primærnæringene 2000 - 2015  (kommunevise tall hele landet) 

Sysselsetting i næringsgrupper 2008 - 2015  (kommunevise tall hele landet) 

Fulførte landbruksbygg 2000 - 2012 (kommunevise tall hele landet)

Fritidsbygninger 1998 - 2016 (kommunevise tall hele landet)

Jordbrukstellingene 1929 -2010 - antall bruk (kommuner i Sør-Trøndelag)

 

Økt matproduksjon - simuleringsverktøy i Excel (kommunevise tall hele landet - basert på tall for produksjonstilskudd i 2012)

 

Statistisk sentralbyrå  (SSB) har den offisielle landbruksstatistikken. De har egne temasider for jord, skog, jakt og fiskeri All tilgjengelig landbruksstatistikk fra SSB er samlet i Statistikkbanken.  (Tips: Tall fra søknad om produksjonstilskudd på fylkes- og kommunenivå er bra samla under punktet "Strukturen i jordbruket". Her kan en lage sine tabeller og diagrammer. Merk at det også innebygd to ulike kartfunksjoner i statistikkbanken.)

Landbruksdirektoratet har også en omfattende statistikk. Hovedsida for statistikken til  Landbruksdirektoratet  gir oversikt over tilgjengelige tall. Statistikken for  produksjonstilskudd   er fylkes- og kommunevis og går tilbake til 1996 og har tall for både første og andre søknadsomgang.

AktueltKartportal

GisLink