Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


24.06.2018

Veileder konfliktforebyggende tiltak - reindrift annen berørt part

Det er nå utarbeidet en veileder for tilskudd konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og berørt annen part


31.12.2017

Slutt på nyheter fra denne siden

Dette er siste nyhetsvarsel fra dette nettstedet. Nå heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, og du må opprette «nytt abonnement» for å få nyhetsvarsler fra oss.

Link for nytt abonnement.


18.12.2017

Gikk du glipp av den regionale jordvernkonferansen?

Ikke fortvil! Hele konferansen, eller spesielle foredrag, kan du nå se i ro og mak.
Les mer her


06.12.2017

Trøndersk regionsamling i Berlin

Til Berlin for å diskutere lokal mat og matopplevelser i det nye Trøndelag


30.11.2017

Grenseløst skogbruk i et endret klima

Hvordan løse utfordringene knyttet til hogst og tømmertransport når klimaendringene gjør marka våtere og vintrene mildere? Dette er hovedproblemstillingen i Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som nå igangsettes.

Les mer


29.11.2017

I 2018 kan du søke tilskudd til å ta vare på insekter

Tilskuddsordninger for 2018 er nå tilgjengelig på Klima- og miljødepartementets hjemmeside.


16.11.2017

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? Jordvern og vekst i skjønn harmoni?

Invitasjon til regional jordvernkonferanse 5. desember 2018


15.11.2017

Nye møtearenaer for landbruket i Trøndelag

Samhandling i nettverk har vi lang erfaring med i Trøndelag. Tenkeloft Trøndersk landbruk og flere strategiske satsinger er eksempler på dette. Nå skal vi bli et nytt fylke og har mulighet til å skape nye møtearenaer.


13.11.2017

Ja! Det grøftes betydelig mer i Sør-Trøndelag

Stor effekt av at grøftetilskuddet som ble doblet i år


07.09.2017

Kåring av årets økobonde i Sør-Trøndelag

Som en del av satsingen på å fremme økologisk matproduksjon i Sør-Trøndelag, vil Fylkesmannen i samarbeid med Økologiske foregangsfylker gjennomføre en kåring av Årets økobonde i Sør-Trøndelag 2017. 


Flere nyheter