Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Røros kommune ut av ROBEK

Røros kommune er nå meldt ut av ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Det skjer etter at kommunen har dekket inn sine underskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.09.2017

ROBEK-lista er Kommunal– og moderniseringsdepartementet sin liste over kommuner som har langsiktige økonomiske utfordringer. Kommunene som befinner seg på lista har store økonomiske underskudd, eller kommunens budsjett og økonomiplan viser at kommunen vil gå med underskudd i årene framover. 

Fylkesmannen følger spesielt opp kommuner som befinner seg på ROBEK-lista. Dette skjer blant annet gjennom lovlighetskontroll av budsjett, samt at fylkesmannen må godkjenne låneopptak og langsiktige leieavtaler som kan påføre kommunen langsiktige utgifter.

Røros kommune ble meldt inn i ROBEK i august 2014 etter at de ikke fulgte sin vedtatte plan for inndekning av kommunens underskudd fra 2012.  Regnskapet viste merforbruk også i 2013 og 2014, og ved utgangen av 2014 hadde kommunen et akkumulert merforbruk på i overkant av 31 mill. kroner. Gode regnskapsresultat i 2015 og 2016 gjør at kommunen har betalt ned merforbruket raskere en nedbetalingsplan, og hele det akkumulerte merforbruket er nå dekket inn.

Kommunen har vært gjennom en krevende og omfattende økonomisk snuoperasjon hvor det er blitt iverksatt flere omfattende tiltak for å bedre kommunens økonomiske situasjon og styring. Røros kommune har jobba godt for å få kontroll på økonomien. De har også deltatt med stor tyngde i nettverk for ROBEK-kommuner i regi av KS og Fylkesmannen. Formålet med dette nettverket har nettopp vært å få til langsiktig styring basert på resultat og kvalitet.

Det er derfor gledelig for Fylkesmannen å konstatere at vilkårene for å være innmeldt i ROBEK ikke lenger er tilstede.