Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Grunnopplæring

Oppdatert 08.07.2022

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 23.06.2016

Kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2016

Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Fylkesmannen ber nå om forslag på kandidater fra Sør-Trøndelag.


Publisert 26.04.2016

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne

Kommuner med nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen, kan i 2016 søke Fylkesmannen om midler til svømmeopplæring.


Publisert 07.03.2016

Studiepermisjon for videreutdanning i samisk

For å styrke språkkompetansen blant lærere i samisk kan det søkes om studiehjemler.


Publisert 02.07.2015

Elever skal ha et trygt og inkluderende skolemiljø!

Fylkesmannen har uttalt seg om utredningene "Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt miljø", som Kunnskapsdepartementet nylig sendte på høring. Vi støtter mange av tiltakene som blir foreslått i utredningen, men er også usikre på virkningen til noen av dem.


Publisert 28.05.2015

Dronning Sonjas skolepris 2015 - forslag på kandidater

Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Fylkesmannen ber nå om forslag på kandidater fra Sør-Trøndlag.


Publisert 13.04.2015

Tilskudd til kommunene - svømmeopplæring for nyankomne innvandrere

Kommunene kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Kommunene kan søke om inntil kr 1.500,- per elev, med frist 4. mai.


Publisert 13.04.2015

Skoleomfattende tiltak for et godt læringsmiljø

Er PALS noe for din kommune/skole? Atferdssenteret inviterer til deltakelse i en skoleomfattende tiltaksmodellen for et godt læringsmiljø for alle elever.


Publisert 13.04.2015

La deg høre om barn og unges skolemiljø!

Vi oppfordrer dere med dette til å gi uttalelser rundt virkemidler for et trygt skolemiljø for barn og unge.


Publisert 18.02.2015

Nedgang i andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Fylkesmannen har oppsummert fylkestallene fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for skoleåret 2014/15. Vi presenterer her nøkkeltallene for de nesten 36 000 elevene i grunnskolene i Sør-Trøndelag.


Publisert 01.12.2014

Sammen mot mobbing!

Den siste tiden har det vært stort fokus på mobbing landet over. Vil du vite mer? I denne artikkelen svarer vi på ofte stilte spørsmål...