Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om ny utslippstillatelse for Ladehammeren avløpsrenseanlegg – Trondheim

Høringsfrist:
10. januar 2018 23.00

Trondheim kommune søker om tillatelse til utslipp av renset kommunalt avløpsvann, inkludert eventuelt forurenset overvann fra Ladehammeren rensedistrikt.

Publisert 23.11.2017

Den hydraulike belastningen til renseanlegget er beregnet til 83.000 PE i 2026, herunder en tilkobling av Væretrøa avløpsfelt. Det søkes om rensekrav for suspendert stoff, SS og biologisk oksygenforbruk, BOF5 på henholdsvis 70% (eller 60 mg/l) og 20%. Renset avløpsvann skal føres ut i Trondheimsfjorden via eksisterende utslippsledning på 42 m dyp og i en avstand på ca 300 m fra land. Øvrige detaljer om håndtering av avløpsvannet og utslippet er gitt i søknaden.

Kunngjøringen av søknaden er sendt til Adresseavisen der saken vil bli kunngjort en av de nærmeste dagene.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Sør-
Tøndelag, Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim eller

fmstpostmottak@fylkesmannen.no innen den 10.01.18.

Dokumenter:
Utslippssøknad for Ladehammeren avløpsrenseanlegg - LARA - Trondheim kommune (ligger vedlagt) 

Miljøkommune – avløp http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avlop/ 
Miljødirektoratet – avløp http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vannforvaltning/Avlop/ 
Forurensingsforskriften – avløp https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Høringsfrist:
10. januar 2018 23.00