Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskot til rekruttering av fastlegar

Søknadsfrist:
16. november 2018 15.00
Målgruppe:
Kommunar med rekrutteringsvanskar og/eller manglande stabilitet
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunane

Fylkesmannen ønskjer å oppmode kommunane om å søke Helsedirektoratet om tilskot til rekruttering av fastlegar.

Publisert 22.10.2018

Det kan søkjast om tilskot til tre føremål:

  1. Etablering av nye fastlegeheimlar med få eller ingen innbyggarar i kommunar der det kan dokumenterast vanskar med rekruttering og stabilitet. Etableringstilskot på 200.000 kr.
  2. Tilretteleggingstiltak for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin for nye men også etablerte legar
  3. Kompetansehevande tiltak i allmennlegetenesta som vil bidra til betre rekruttering og stabilitet

 

Søknadsfrist:
16. november 2018 15.00
Målgruppe:
Kommunar med rekrutteringsvanskar og/eller manglande stabilitet
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunane