Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beredskap

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må vi ha en plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Vi trenger planer for krisehåndtering og vi må øve på krisesituasjoner i tråd med planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Statsforvalteren ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Statsforvalteren skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Statsforvalteren er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Statsforvalteren skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også en del av Norges beredskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

 

Vis mer


30.03.2017

Nye rutinar for varsling av naturfare

Kommunane må seinast 20. april teikne abonnement for å verte varsla om fare for flaum, jordskred og snøskred på gult nivå.


11.01.2017

Ekstremvêret Vidar; varsel om ekstremt høg vass-stand og høge bølger

Meteorologisk institutt varslar at det torsdag føremiddag er venta ekstremt høg vass-stand (65-80 cm høgare enn det som er oppgitt i tidevasstabellen). 


11.01.2017

Varsel om svært høg vass-stand (ekstremvêret «Vidar»)

For føremiddagen torsdag varslar Meteorologisk institutt om at det på Vestlandet sør for Stad er venta svært høg vass-stand (70-85 cm over verdiane oppgitt i tidevasstabellen).


28.04.2016

Medietrening for ordførarane

Fylkesmannen arrangerte nyleg ein opplæringsdag for ordførarar og rådmenn, med vekt på informasjonsarbeid under kriser.


25.04.2016

Sogn og Fjordane på topp i undersøking av samfunnstryggleiksarbeidet i kommunane

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har offentleggjort resultatet av undersøkinga av kommunane si oppfølging av beredskapsplikta. I samanlikninga mellom fylka kjem Sogn og Fjordane og Vestfold best ut i årets undersøking


10.03.2016

Referat frå møte i fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet var samla i Flåm 26. - 27. januar til sitt årlege møte 


30.01.2016

Då ekstremvêret Tor var her

Tor kom, herja med oss og så drog han vidare. Ein del stader manglar framleis straum. Teletenestene er òg ute her og der, særleg i Gulen


28.01.2016

Ekstremveret Tor er på veg

Frå fredag ettermiddag er det venta svært kraftig vind i fylket. Det er òg stor snøskredfare og auka jordskredfare.


25.01.2016

Fylkesberedskapsrådet møtest i Flåm

Ei av oppgåvene til rådet er å vere ein arena for gjensidige orienteringar og drøfting av ulike tema innanfor samfunnstryggleiks- og beredskapsområdet. Tema på møtet tysdag og onsdag, vert m.a. ny risiko- og sårbarheitsanalyse for fylket, og endringar som følgje av omorganiseringa av politiet.


28.10.2015

Framtidig organisering av naudmeldesentralar

Nærare 50 deltakarar var samla i Førde 28. oktober til møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om framtidig organisering av 110-tenesta, og til Politidirektoratet (POD) si orientering om etableringa av nye politidistrikt