Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beredskap

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må vi ha en plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Vi trenger planer for krisehåndtering og vi må øve på krisesituasjoner i tråd med planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Statsforvalteren ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Statsforvalteren skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Statsforvalteren er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Statsforvalteren skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også en del av Norges beredskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

 

Vis mer


11.12.2018

Oppfølging av personell som har vore i internasjonal teneste for staten

Dei fleste som har gjort teneste i internasjonale operasjonar kjem heim med nye erfaringar og ein unik kompetanse frå konfliktområde. Dei fleste veteranar greier seg bra etter tenesta, men nokre vil ha problem og utfordringar.


25.10.2018

Beredskap er eit felles ansvar

– Ein naturleg del av arbeidet med eit moderne totalforsvar er auka merksemd på korleis kvar enkelt kan ta vare på seg og sine viss noko uføresett skulle skje, skriv fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand. På Fylkesmannsbloggen kan du lese heile innlegget hans om ansvaret vi har for vår personlege beredskap.


18.10.2018

Justiskomiteen fekk innføring i beredskap

Fylkesmannen var i går vertskap for ein interessert justiskomite frå Stortinget, som fekk ei innføring i krisehandtering frå eit breitt spekter av aktørar. I tillegg viste vi fram nye metodar som vi arbeider med å ta i bruk. Justiskomiteen gav uttrykk for at dei hadde lært mykje.


27.06.2018

Beredskap mot atomhendingar

– Tanken om at vi kan verte råka av ei atomhending kan verke fjern for mange oss, skriv beredskapsrådgjevar Stig Morten Tengesdal på Fylkesmannsbloggen. Les innlegget hans om korleis Fylkesmannen, som regionalt ledd, jobbar for å samordne og styrke atomberedskapen.


07.06.2018

Møte om skogbrannfaren

Brannsjefane, alarmsentralen og Fylkesmannen drøfta skogbrannberedskap med Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. 


29.05.2018

Raud skogbrannfare

Som følgje av tørt og varmt vêr i vår, melder Meteorologisk institutt om svært stor skogbrannfare i store deler av Sør-Noreg. Det er viktig at folk respekterer forbodet mot å tenne opp eld.


05.01.2018

Satellittelefonen trengs når alt anna sviktar

Frå tid til annan opplever vi bortfall av tele- og internettenester. I slike tilfelle er det viktig at dei som har ansvaret for å handtere kriser har andre høve til å kommunisere med kvarandre.


04.08.2017

Varslingsrutinar for flaum og jordskred

NVE har oppmoda oss om å minne om rutinane for varsling av flaum og skred. I sommar har det vore, og er, ustabile luftmassar over store delar av landet. Slike situasjonar fører ofte til kraftige lokale byer, med fare for flaum og jordskred, som i Utvik og Breim 24. juli.


18.05.2017

Nytt EU-nettverk skal gje meir innovasjon i fylket

EU-nettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar inn i verdas største forskingsprogram, Horisont 2020. Første prosjektverkstad vert arrangert i Sogndal 31. mai, med hovudtema IT og beredskap.


30.03.2017

Beredskap knytt til faren for fjellskred frå Joasetbergi i Aurland

NVE gjorde i september i fjor ferdig ein rapport om fare- og risikoklassifisering av ustabile fjellparti. Klassifiseringa gav grunnlag for å definere Joasetbergi i Aurland som høgrisikoobjekt.