Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Arealforvaltning

Oppdatert 01.02.2022

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer

Rettleiing innan planleggingsområdet (pbl)

Målgruppa for desse sidene er først og fremst kommunane. Øvst på denne sida ligg det åtte lenkjer til informasjon og rettleiing om planlegging og arealforvaltning. 

Nyheiter om planlegging finn du under!

Lenkjer til tre viktige skriv som gjeld plan- og dispensasjonssaker:

Nyttige sider på Regjeringen.no med veiledning for planlegging etter plan- og bygningsloven:

Hvis du skulle komme over lenker som ikke fungerer på disse sidene, er det fint om du gir beskjed på e-post til fmsfdst@fylkesmannen.no.


Publisert 03.10.2018

Nye retningslinjer for klimatilpassing

Regjeringa har vedteke statlege planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing i kommunane.  


Publisert 03.10.2018

Inviterer til regional plansamling

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer til regional plansamling 2018. Det skjer på Sunnfjord Hotel & Spa i Førde, 6. og 7. november.


Publisert 13.06.2018

Har du spørsmål om KU?

På heimesida til Miljødirektoratet er det no laga ei side med spørsmål og svar om konsekvensutgreiingar. 


Publisert 06.06.2018

Omstridd fotballhall i Florø

Fylkesmannen meiner at ein storhall ved Litjevatnet i Florø vil gi store negative konsekvensar for det bynære friluftslivet og landskapet.


Publisert 24.03.2017

Semje mellom Flora og Fylkesmannen

Etter ein omfattande og til dels krevjande planprosess, har Flora bystyre no vedteke arealdelen til kommuneplanen. Vedtaket er i tråd med forhandlingsresultat mellom miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen og forhandlingsutvalet i kommunen.


Publisert 09.03.2017

Mange reguleringsplanar er utgått på dato

I dei fleste kommunar finst det reguleringsplanar som er eldre enn ti år, og der områda framleis ikkje er utbygde. Vi minner om krava i plan- og bygningslova om at plangrunnlaget skal vere oppdatert, og i samsvar med nasjonale og regionale interesser.     


Publisert 02.03.2017

NRK-innslag om klageavgjerd i Gulen

På bakgrunn av innslag i NRK Vestlandsrevyen og NRK Sogn og Fjordane i går, vil vi informere nærare om innhaldet i ei klageavgjerd om dispensasjon i Gulen kommune.


Publisert 09.11.2016

Avgjerd i klagesak om flystøy i Bergen

Bergen kommune gav i august 2015 dispensasjon og løyve til ein ny bustad i bydelen Ytrebygda, innanfor «gul støysone» for flystøy. Fylkesmannen i Hordaland har fått medhald i at løyvet vert oppheva, men ikkje i at reglane i byggteknisk forskrift gjeld føre støyføresegnene i kommuneplanen.


Publisert 21.10.2016

Positiv til Atløysambandet

Fylkesmannen er innstilt på å tilrå endringar av vernevedtaket for Prestøy naturreservat, slik at fastlandssambandet til Atløy kan gjennomførast.


Publisert 21.09.2016

Selje vil nytte massane frå Stad skipstunnel

I framlegg til revidert kommuneplan ønskjer Selje kommune å nytte massane frå Stad skipstunnel til å etablere fleire store næringsareal på fyllingar i sjøen. Fylkesmannen meiner at konsekvensutgreiinga av desse omfattande fyllingsareala er mangelfull.