Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Myr

Verneplana for myr omfattar 20 område med eit samla areal på 25,8 kvadratkilometer. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.07.2016

Myrane har ein viktig funksjon i vassreguleringa, og utgjer ein viktig del av landskapet. Dei er også biologiske arkiv som kan fortelje mykje om klima, vegetasjonsutvikling og kulturhistorie etter siste istid. Derfor er det viktig å ta vare på denne naturtypen.

Sætremyrane, HornindalPrestestøylen, Stryn - Tjønnane, Stryn - Tvinna, Stryn  - Kloppemyrane, Gloppen  - Storemyra, Bremanger - Eldedalen, Bremanger - Sandvikseidet, Selje - Dekkjene, Selje - Movatna, Vågsøy - Eikevolltjønnmyra, Flora - Tuemyra, Flora og Naustdal - Kleppsstølsvatnet, Naustdal - Myklebustdalen, Jølster - Gjerlandsøyane, Førde - Svarteliåsmyra, Gaular - Sørebømyrane, FjalerLona, FjalerGrima, GulenYngsdalen, Luster


Publisert 26.10.2016

Yngsdalen naturreservat

Dalbotnen og nedre delar av liene er prega av fattige, relativt grunne fastmatte-bakkemyrer. Mindre flatmyrar førekjem også. Fattigmyrane er dominerte av bjønnskjegg, saman med sveltstorr, stjernestorr, blåtopp m.fl.


Publisert 26.10.2016

Grima naturreservat

Området er eit ope heilandskap der myrane ligg i søkk og svake hall (opptil 4g ) med glidande overgang til heivegetasjon.


Publisert 26.10.2016

Lona naturreservat

Store flatmyrar i veksling med stilleflytande elveløp, tjørner og bakevjer pregar området. Parti med nedbørsmyr (planmyr) inngår i flatmyrkomplekset. Intermediær flatmyr utgjer betydelege areal. 


Publisert 26.10.2016

Sørebømyrane naturreservat

Sentralt ligg ein flat dalbotn med eit større flatmyrområde, til dels eroderte utformingar med lausbotn, og der også planmyr førekjem. To elvar renn over flata, den eine med ei viss meandrering.


Publisert 25.10.2016

Svarteliåsmyra naturreservat

Området ligg på eit avrunda høgdedrag nær Skilbrei i Gaular. Den eigentlege Svarteliåsmyra er ei stor flatmyr (attgroingsmyr) som deler høgdedraget i to.


Publisert 25.10.2016

Gjerlandsøyane naturreservat

Den største myra ligg på austsida av Gjerlandselva, og er ei planmyr prega av jamne matter og utan nemnande tuedanning, og med vegetasjon av bjønnskjegg, kjøttorvmose, vortetorvmose, dessutan torvull, tranebær m.fl., også noko heigråmose.


Publisert 25.10.2016

Myklebustdalen naturreservat

Området er dominert av fattige bakkemyrar, til dels tresette med bjørk, men går ned mot dalbotnen over i flatare myrtypar. Både element av planmyr og kanthøgmyr er representerte, og ei tuedominert, ringforma høgmyr med fastmattedominert flatmyr i midten.


Publisert 25.10.2016

Kleppsstølsvatnet naturreservat

Store flatmyrar, med fattig fast- og mjukmattevegetasjon, til dels i nivå med to stilleflytande elvar som renn saman, pregar området. Ombrotrofe parti (planmyr) med låge tuer inngår i dette komplekset. 


Publisert 21.10.2016

Tuemyra naturreservat

Det sentrale vernemotivet er ei planmyr med uvanleg velutvikla erosjonsformer.


Publisert 21.10.2016

Eikevolltjønnmyra naturreservat

Vest for Eikvolltjørna er ei velutvikla høgmyr som i sør og nord har utvikla svak lagg, men som i vest går direkte over i fastmark (innmark).