Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturreservat

Myr

Område som er urørt eller tilnærma urørt eller representerer ein spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapeleg eller pedagogisk verdi eller er særeige. Strengaste verneform. Det er 125 naturreservat i Sogn og Fjordane.

Plante- og dyrelivsfreding

Område som har verdi som funksjonsområde eller levestad for plantar og/eller dyr, men som ikkje er urørte nok til å fylle krava til naturreservat. Mild verneform. Det er fem biotopvernområde i Sogn og Fjordane (fuglefredingsområde).

Barskog - Edellauvskog - Fuglefredingsområde

Kvartærgeologi -  Myr - Sjøfugl - Våtmark - Naturminne

Andre naturreservat - Statskogvern og frivillig skogvern


Publisert 08.07.2016

Kvartærgeologi

Eit område rundt Nigardsbreen i Luster blei verna som kvartærgeologisk naturreservat i 1985. Breen ligg i eit kort sidedalføre til Jostedalen. Verneområdet er om lag 28 km2 stort og omfattar sjølve Nigardsbreen, Nigardsbrevatnet og Bredalen. Nigardsbreen er ein brearm frå Jostedalsbreen, og naturreservatet grensar til Jostedalsbreen nasjonalpark.


Publisert 08.07.2016

Bleia naturreservat

Naturreservat omfattar eit areal 21,8 km2 (Lærdal kommune) grensar til Bleia – Storebotnen landskapsvernområde.