Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Drenering

Føremålet med tilskotsordninga til drenering av jordbruksjord er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord for å auke jordbruksproduksjonen, og å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoff til vassdrag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.04.2016

Drenering er eit viktig ledd i å tilpasse jordbruket til eit endra klima med meir nedbør, og kan gjennom reduksjon av erosjon medverke til god vasskvalitet og eit godt vassmiljø. Godt drenert jord slepp også ut mindre lystgass enn vassmetta jord.

Kven kan søkje om midlar til drenering av jordbruksjord?

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegere er grøfta, kan søke om tilskot til drenering. Det kan òg løyvast tilskot til eigar av jordbruksareal som vert leigd ut. For planerte areal kan det løyvast tilskot til areal som ikkje er grøfta tidlegare.

Kommunen handsamer og avgjer søknadar om tilskot. Det skal søkjast på eige søknadsskjema. Kommunen kan fastsetje søknadsfrist.

Kva slags tiltak kan det søkjast om?

Tilskot kan løyvast til drenering av planerte areal eller tidlegare grøfta jordbruksareal i form av systematisk grøfting, profilering, omgraving og anna grøfting.

Tilskotet utgjer 2 000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved anna grøfting kan det løyvast 30 kroner per løpemeter grøft med ei øvre grense på 2 000 kroner per dekar.

Det skal ikkje løyvast tilskot til tiltak som medfører vesentleg skade for annan eigedom og naturmangfald, vesentleg fare for flom og vassureining eller fare for skade på automatisk freda kulturminne. Tilskot kan heller ikkje løyvast der tiltaket er påbyrja før tilskotet er innvilga.

Korleis søkje?

Søknaden skal innehalde ein plan for drenering av arealet med skildring av tiltak, kart og miljødokumentasjon. Landbruksdirektoratet har laga eigne skjema for plan og miljødokumentasjon, som kan nyttast som vedlegg til søknaden.

Søknad om tilskot skal sendast til den kommunen der arealet som skal drenerast ligg. Kommunen fastset søknadsfristen.


Publisert 24.01.2018

Kommunale rammer til SMIL- og dreneringsordninga 2018

Fylkesmannen har fordelt 6 075 000 kroner til kommunane i tilskotsramme til spesielle miljøtiltak i jordbruket og 3 250 000 kroner til tilskotsordninga for drenering av jordbruksareal for 2018. Les meir


Publisert 11.01.2017

Kommunale rammer til SMIL- og dreneringsordninga for 2017

Fylkesmannen har fordelt 6 075 000 kroner til kommunane i tilskotsramme til spesielle miljøtiltak i jordbruket og 1 790 000 kroner til tilskotsordninga for drenering av jordbruksareal. Les meir


Publisert 28.01.2016

Kommunale rammer til SMIL- og dreneringsordninga for 2016

Fylkesmannen har fordelt 6 150 000 kroner til kommunane i tilskotsramme til spesielle miljøtiltak i jordbruket og 1 830 000 kroner til tilskotsordninga for drenering av jordbruksareal. Les meir