Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøtiltak i jordbruket

Oppdatert 02.05.2022

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 16.10.2018

Søk midlar frå klima- og miljøprogrammet

Frå januar 2018 må du søke om midlar til fylkesvise tiltak fra Klima- og miljøprogrammet i jordbruket via elektronisk skjema i Altinn.


Publisert 01.10.2018

Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane 2018

Nytt av året er at reglane for tilskot til skjøtsel av bratt areal er endra. Alle føretak som disponerer fulldyrka og overflatedyrka jord med ei helling på 1:5 eller brattare kan søke på alt bratt areal som dei slår og haustar som fôr. Førebels tilskot til stølsdrift er auka til kr 50 000 per støl. Søknadsfristen er 15.oktober.


Publisert 10.07.2018

Lærdal er nytt utvalt kulturlandskap i jordbruket

Statsrådane Ola Elvestuen og Jon Georg Dale presenterte ni nye område som blir med på den eksklusive lista Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Blant desse ni finn vi Lærdal, avgrensa til dalbotnen med jordbruksdrift i området mellom Hauge og Borlaug.


Publisert 05.07.2018

Utvalde kulturlandskap

Satsinga Utvalde kulturlandskap i jordbruket er ei oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruks- og miljøstyresmaktene. Satsinga er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneigarane. Av 41 utvalde område i heile landet er no fire område i Sogn og Fjordane med i satsinga. Dette er Grinde-Engjasete i Leikanger kommune, Hoddevik-Liset i Selje kommune, Ormelid gard i Luster kommune og Lærdalsdalføret i Lærdal kommune.


Publisert 06.06.2018

Endra reglar for tilskot til slått av bratt areal

Faglaga i landbruket og fylkesmannen er samde om å utvida ordninga med tilskot til slått av bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er no tatt vekk, men det er krav om at arealet skal haustast og at graset skal nyttast som fôr.


Publisert 17.04.2018

Kulturlandskapspris til trio frå Leikanger

Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde–Engjasete.


Publisert 06.03.2018

9,4 millionar til utsiktsrydding

Sogn og Fjordane har fått tildelt vel 9,4 mill kr som skal nyttast til utsiktsrydding i 2018. Det er ein stor pott, og vi ynskjer oss mange og gode søknadar. Søknadane vil bli handsama fortløpande. Det er ingen søknadsfrist, men siste innsendingsfrist er 15. oktober.


Publisert 02.02.2018

Dobla tilskot til stølsdrift

Fylkesmannen har prioritert auka tilskot til stølsdrift og skjøtsel av bratt areal ved fordeling av restmidlane for Regionalt miljøprogram 2017.


Publisert 24.01.2018

Kommunale rammer til SMIL- og dreneringsordninga

Fylkesmannen har fordelt 6 075 000 kroner til kommunane i tilskotsramme til spesielle miljøtiltak i jordbruket og 3 250 000 kroner til tilskotsordninga for drenering av jordbruksareal for 2018.


Publisert 19.09.2017

Tilskot til beiterydding

Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda litt i? Eller har du eit areal langs ein veg som du kunne tenkja deg å etablera beite på? Då bør du søka om tilskot til utsiktsrydding.