Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Spreiing av husdyrgjødsel i oktober

Det er ikkje innført endringar i praktisering av regelverket for behandling av søknader om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.10.2018

Landbruksministeren har svart på spørsmålet i Stortinget om spreiing av gjødsel etter 1. oktober.

Praktisering er framleis slik:

  • Kommunen kan ikkje gjere vedtak om generell utsetting av fristen mellom 1. oktober og 1. november.
  • Kommunen kan gje einskilde brukarar dispensasjon for spreiing utan nedmolding mellom 1. oktober og 1. november dersom det ligg føre særlege grunnar, jf. gjødselforskrifta § 31. Kommunen må vurdere om det er forsvarleg å gje dispensasjon i høve til faren for avrenning og ureining av vatn og vassdrag. Vêrutsikter, arealtilstand, avrenningsmønster og gjødselmengde må vurderast i kvar sak. Kommunen bør samstundes avklare om brukaren oppfyller krava til lagringskapasitet og tilstrekkeleg spreieareal i høve til samla gjødselmengde og gjødslingsbehov, jf. gjødslingsplanen. For lite spreieareal og lagringskapasitet er i seg sjølv ikkje særlege grunnar for å spreie gjødsla etter at gjeldande fristar er gått ut. Kommunen bør også vurdere om brukaren burde og kunne spreidd meir av gjødsla tidlegare på året.

Svaret frå landbruksminister Bård Hoksrud:
Svar på skriftlig spørsmål om frist for spredning av husdyrgjødsel