Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskot til tiltak i beiteområde 2018

Beitelaga kan søkje om investeringsmidlar til fellestiltak i utmark som skal betre beitebruken. Søknadsfristen er 1. februar 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.01.2018

Døme på tiltak ein kan søkje om er bruer, sankekvier, sperregjerde, elektronisk overvakingsutstyr (som e-bjøller, radiobjøller) og gjetarbuer. Tilskotet kan gå til tiltak som betrar beitebruken i utmark. Midlane skal forvaltast i tråd med «Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» (FOR-2013-02-04-206).

Tilskotet gjeld både for sau, geit, storfe og hest på utmarsksbeite.

Søknadsfrist

1. februar: Frist for beitelaga å sende søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg til kommunen.
1.mars: Kommunen sender søknaden med si vurdering og tilråding til Fylkesmannen.

Søknadsomgangen 2018

Prioriteringane er forankra i regionalt bygdeutviklingsplan, der følgjande gjeld for 2018:

  • Kostnadsoverslaget bør vere på minst kr 20 000 for å kunne søkje om støtte
  • Det vert ikkje gitt tilskot til transportutstyr og mindre kostnadskrevjande tiltak (t.d. salt-stein¬automatar og rydding av stiar)
  • Faste installasjonar og kostnadskrevjande investeringar vert prioriterte
  • Søknader der søkar har særskilte utfordringar med beitebruken kan gjevast høgare prioritet

Tilskotssatsen vert tilpassa søknadsmengda og tilskotsramma.

Timessatsar for eige arbeid

Dei rettleiande satsane for 2018 er:

  • Manuelt utført eige arbeid: 300 kr/time
  • Bruk av motorsag, ryddesag o. l : 350 kr/time
  • Bruk av traktor : 500 kr/time
  • Bruk av gravemaskin: 650 kr/time