Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husdyr

Oppdatert 02.05.2022

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer


Publisert 19.07.2018

Romeplanta årsak til dyredød på beite

Mattilsynet varslar at romeplanten kan vere årsak til at fleire storfe er funne døde på beite. Sjølv om rome er nokså giftig, er den til vanleg ikkje noko problem for beitande husdyr. Tørke har ført til beiting på myrlendte områder med mykje romeplantar som dyra tidlegare har unngått.


Publisert 15.06.2018

Liten nedgang i stabil mjølkeproduksjon

Mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane er jamt over stabil, men etter vekst i produksjonen i 2016, var produksjonen tilbake att på om lag same nivå som i 2015. I 2017 produserte bøndene 103,9 mill. liter kumjølk mot 106,1 mill. liter i 2016.


Publisert 03.05.2018

Elektroniske bjøller på sju prosent av sauene

Bønder i Sogn og Fjordane har kjøpt over 4700 elektroniske bjøller til sauene sine. I Årdal og Lærdal er det flest sauer med slike bjøller.


Publisert 08.02.2018

Lågare tap enn for landet

Tap av lam på utmarksbeite i Sogn og Fjordane er stabilt lågare enn for landet. I 2017 var vårt tap 4,9 prosent medan gjennomsnittleg lammetap i landet var 6,7 prosent.


Publisert 08.01.2018

Rekordstor satsing på nye fjøs

I 2017 vart det gitt støtte til bygging av 14 nye kufjøs, 12 nye fjøs for ammeku og 12 nye fjøs til sau. Her er det plass til 570 mjølkekyr, 276 ammekyr og 1800 sauer.


Publisert 04.01.2018

Tilskot til tiltak i beiteområde 2018

Beitelaga kan søkje om investeringsmidlar til fellestiltak i utmark som skal betre beitebruken. Søknadsfristen er 1. februar 2018.


Publisert 12.12.2017

Fjøs til ammeku

Gjennom temaheftet «Ammeku» vert det gitt praktiske døme på korleis eit tradisjonelt båsfjøs kan byggast om til eit moderne ammekufjøs.


Publisert 06.11.2017

Produksjon av lammekjøt

Dei to siste åra har Sogn og Fjordane hatt ein auke i produksjonen av kjøt frå sau og lam. Men produksjonen er framleis mindre enn den var i år 2000.


Publisert 26.10.2017

4000 elektroniske bjøller til dyr på utmarksbeite

Stadig fleire sauer på fjellbeite går med elektronisk overvakingsutstyr. Fylkesmannen har gitt tilskot til 4000 elektroniske bjøller.


Publisert 19.09.2017

Tilskot til beiterydding

Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda litt i? Eller har du eit areal langs ein veg som du kunne tenkja deg å etablera beite på? Då bør du søka om tilskot til utsiktsrydding. Les meir