Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Sogn og Fjordane er prega av grasbasert husdyrhald med mjølkekyr, sau og geit. Om lag 7 prosent av mjølka, 9 prosent av lammekjøtet og 15 prosent av geitemjølka i landet blir produsert her i fylket.

Hagebruket har dei siste åra satsa meir på morellar og bringebær der dei produserer 70 prosent av bringebæra og 35 prosent av morellane.

Skogbruket i fylket har dei siste åra hatt ein årleg hogst på om lag 50 000 m3, men det kan auke jamt framover etter kvart som granskogen, som vart planta for 60 år sidan, vert hogstmoden.

Mange av gardsbruka er deltidsbruk der eigarane har inntekter utanom bruket, eller driv anna næring enn tradisjonelt landbruk.


12.12.2018

Løysing for bustadtomt

Høyanger kommune har godkjent justert søknad om bygging av nytt bustadhus på Søreide. Fylkesmannen har ikkje innvendingar til dette.


16.10.2018

Erstatning for skader etter flaumen

Den offentlege naturskadeordninga kan erstatte skader som direkte skuldast ei naturulykke som t.d. flaum, storm, stormflo og skred. Ordninga omfattar skader der det ikkje er mogleg å teikne privat forsikring.


16.10.2018

Søk midlar frå klima- og miljøprogrammet

Frå januar 2018 må du søke om midlar til fylkesvise tiltak fra Klima- og miljøprogrammet i jordbruket via elektronisk skjema i Altinn.


16.10.2018

Klima og plast – kan vestlandsbonden gå føre?

Sogn og Fjordane Landbruksselskap arrangerer seminar på Skei 6. november med tema: Klima og plast. Kan vestlandsbonden gå føre?


11.10.2018

Spreiing av husdyrgjødsel i oktober

Det er ikkje innført endringar i praktisering av regelverket for behandling av søknader om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober.


10.10.2018

Ny frist for søknad om produksjonstilskot

Fristen for å søke produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket er endra. No er det opna for å sende inn søknad for dei som var for seine i mars 2018. Dette har vore ein absolutt frist slik at dei som søkte for seint ikkje fekk tilskot.


01.10.2018

Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane 2018

Nytt av året er at reglane for tilskot til skjøtsel av bratt areal er endra. Alle føretak som disponerer fulldyrka og overflatedyrka jord med ei helling på 1:5 eller brattare kan søke på alt bratt areal som dei slår og haustar som fôr. Førebels tilskot til stølsdrift er auka til kr 50 000 per støl. Søknadsfristen er 15.oktober.


27.09.2018

Søk om produksjonstilskot og avløysartilskot frå 1. oktober

Frå 1. oktober kan du levere del 2 av søknad om produksjons- og avløysartilskot. Søknadsfristen er 15. oktober - ver ute i god tid, for fristen er absolutt.


25.09.2018

Matglede for eldre

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til samling om matglede og helse for eldre i Ålesund 16. oktober.


21.09.2018

Utviklar nye kart med leigejord og areal ute av drift

Som første fylke i landet utviklar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kart over areal ute av drift og areal som er leigejord. Datamaterialet gjev tilgang på ny djubdekunnskap om strukturen i jordbruket på detaljnivå.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel