Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Statsbudsjettet

 Her vil du finne relevante dokument og artiklar om statsbudsjettet.


Publisert 08.10.2018

Statsbudsjettet 2019

Årets statsbudsjettdag er gjennomført og omlag 25 personar frå kommunane fekk med seg TV-overføring av  finanstale, nasjonale tal og tiltak, og vår presentasjon om verknader for kommunane i Sogn og Fjordane.


Publisert 08.10.2018

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet 2019

Kommunar med høge utgifter til særleg ressurskrevjande brukarar, høgare sats for arbeidsgjevaravgift, språkdeling (nynorsk/bokmål) og svak økonomi er prioritert i skjønnsfordelinga.


Publisert 07.09.2018

Statsbudsjettdag 2018

Framlegging av statsbudsjett for 2019.


Publisert 12.10.2017

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet 2018

Kommunar med høge utgifter til særleg ressurskrevjande brukarar, høgare sats for arbeidsgjevaravgift, særlege utgifter knytt til å vere vekstsenter, språkdeling (nynorsk/bokmål) og svak økonomi og er prioritert i skjønnsfordelinga.


Publisert 12.10.2017

Tilskotsordninga Klimasats vert vidareført

Klima- og miljødepartementet gjer framlegg å vidareføre ordninga med ei løyving på nærare 107 millionar kroner i 2018.


Publisert 12.10.2017

Statsbudsjettdag torsdag 12. oktober

Kva er dei største endringane frå tidligare års budsjett, og kva verknader får statsbudsjettet 2018 for kommunane i Sogn og Fjordane? Dette vart drøfta på statsbudsjettdagen på Leikanger i dag.


Publisert 12.10.2017

18,6 millionar til bekjemping av skrantesjuke

Klima- og miljødepartementet har i statsbudsjettet for 2018 sett av 18,6 millioner kroner til å bekjempe skrantesyke hos hjortedyr.


Publisert 21.12.2016

Statsbudsjettet 2017 - endeleg vedtak

Stortinget vedtok 15. desember 2016 endeleg rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar i 2017.


Publisert 06.10.2016

Fordeling av skjønn i statsbudsjettet 2017

Kommunar med høge utgifter til særleg ressurskrevjande brukarar, språkdeling (nynorsk/bokmål), svak økonomi og høgare sats for arbeidsgjevaravgift er prioritert i skjønnsfordelinga.


Publisert 06.10.2016

Statsbudsjettet 2017 - Sogn og Fjordane

Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet.