Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bremanger med godkjent budsjett og økonomiplan

Bremanger kommune sitt vedtak om budsjett for 2017 med låneopptak på 10 mill. kroner er godkjent av Fylkesmannen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.03.2017

Bremanger er Robek-kommune og Fylkesmannen skal føre lovlegkontroll av budsjettvedtak, og godkjenne låneopptak og økonomiplan.

Etter Terra-sakene har kommunen ved inngangen av 2017 eit underskot på 77,5 mill. kroner. Etter lovverket skal 52,5 mill. dekkast innan 2018 og resterande 25 mill. kroner innan 2021. Kommunen har budsjettert med ei inndekning på 50,5 mill. innan 2018, og dei resterande 27 mill. kroner innan 2020. For å gjennomføre planen for inndekning er det budsjettert med større innsparingar i drifta. Netto driftsrammer er nominelt redusert med 16,5 mill. kroner, frå 303 mill. i 2016 til 286,5 mill. kroner i 2017.

Kommunen legg opp til investeringar i 2017 på 46,7 mill. kroner. Finansieringa er i hovudsak bruk av kapitalfond med 25,6 mill. kroner, låneopptak 10 mill. kroner og kompensasjon meirverdiavgift på 8,7 mill. kroner. Samanstilt mot driftsinntektene vart lånegjelda redusert i 2016, og kommunen legg opp til at gjelda ikkje skal auke i økonomiplanperioden 2017 – 2020.

Brev til kommunen

Kontaktpersoner