Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal fornying

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

 

 

Vis mer


15.04.2015

Tildeling av tilskot til fornying og innovasjon 2015

Utval for fornying i offentleg sektor har for 2015 løyvd til saman 7 mill. kroner fordelt på 22 prosjekt.


27.11.2014

Utlysing av fornyingsmidlar 2015

Fylkesmannen har sett av til saman 6 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2015 til fornying og innovasjon i offentleg sektor.


27.06.2014

Tildeling av tilskot til fornying 2. runde 2014

I andre runde 2014 løyvde utval for fornying i offentleg sektor  2,5 mill. kroner fordelt på 12 prosjekt.


07.03.2014

Tildeling av tilskot til fornying 1. runde 2014

I fyrste runde 2014 løyvde utval for fornying i offentleg sektor tilsaman 3,6 mill. kroner fordelt på 14 prosjekt.


20.12.2013

Avslutning på samarbeidet om fornying og omstilling i offentleg sektor

Fylkesmannen og fylkeskommunen har sidan 2007 hatt eit samarbeid om tilskotsmidlar til fornying og omstilling i  kommunane. Totalt er det delt ut 65 mill. kroner i tilskot, fordelt på 150 prosjekt.


26.11.2013

Utlysing av midlar til første runde i 2014

Det er sett av 7,5 millionar kroner i 2014 til fornying og innovasjon i offentleg sektor. Søknadsfrist for første runde er 15. januar 2014.


09.10.2013

Korleis kan kommunane få ei enklare rapportering?

Dette er spørsmålet det nye forskings- og utviklingsprosjektet «Rapporteringskrav mot kommunane: eit nedanfrå-og-opp-prosjekt» skal sjå nærare på. Regionalt forskingsfond Vestlandet gjev 200 000 kroner til prosjektet.


08.07.2013

Tildeling av tilskot til fornying 2. runde 2013

I andre søknadsrunde 2013 løyvde utval for fornying i offentleg sektor tilsaman 3,2 mill. kroner fordelt på 10 prosjekt.

 


30.04.2013

Sjumilssteget – Fylkesmannen sitt embetsprosjekt i perioden 2012-2014

29. mai 2012 gjekk startskotet for Fylkesmannen sitt embetsprosjekt «Sjumilssteget», som skal bidra til at kommunane i fylket vert meir medvitne på barn og unge sine oppvekstvilkår.


20.03.2013

Tildeling av tilskot til fornying 1. runde 2013

I første søknadsrunde 2013 løyvde utval for fornying i offentleg sektor tilsaman 3,5 mill. kroner fordelt på 14 prosjekt.