Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal fornying

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

 

 

Vis mer


Publisert 11.12.2018

Utlysing av fornyingsmidlar for 2019

Fylkesmannen har sett av 5,5 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2019 til fornying og innovasjon i offentleg sektor.


Publisert 14.06.2018

Tildeling til fornyings- og innovasjonsprosjekt for 2018

Fylkesmannen sette av 3,3 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2018 til kommunale innovasjon- og fornyingsprosjekt.


Publisert 05.12.2017

Utlysing av fornyingsmidlar for 2018

Fylkesmannen har sett av 3,3 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2018 til fornying og innovasjon i offentleg sektor.


Publisert 25.09.2017

Tildeling fornyingsmidlar 2017 - akuttberedskap barnevern

Fylkesmannen har delt ut til saman 1 150 000 kroner av fornyingsmidlane 2017 til etablering av  akuttberedskap i barnevernet i kommunane i Sogn og Fjordane.


Publisert 29.08.2017

Tildeling av tilskot til fornying og innovasjon 2017

Fylkesmannen sette av 3,4 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2017 til kommunale fornyingsprosjekt. I tillegg var det disponibelt ca. 500 000 kroner som er tilbakeførde midlar frå tidlegare fornyingsprosjekt som ikkje vart gjennomførde.


Publisert 09.06.2017

Fornyingsmidlar til akuttberedskap i barnevernet

Fylkesmannen vil gjennomføre ei ekstra tildelingsrunde med midlar til akuttberedskap i barnevernet.  Samla pott til utdeling er 700 000 kr.


Publisert 16.12.2016

Utlysing av fornyingsmidlar for 2017

Fylkesmannen har sett av 3,4 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2017 til fornying og innovasjon i offentleg sektor.


Publisert 29.08.2016

Tildeling av tilskot til fornying og innovasjon 2016

Fylkesmannen sette av 5 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2016 til kommunale fornyingsprosjekt.


Publisert 14.01.2016

Utlysing av fornyingsmidlar 2016

Fylkesmannen har sett av 5 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2016 til fornying og innovasjon i offentleg sektor.


Publisert 03.07.2015

Midlar til utvikling av by- og senterregionar

Regionen rundt Førde får 2,5 millionar kroner og regionen rundt Sogndal frå 1,74 millionar kroner. Regjeringa vil med dette stimulere til samspel mellom senter og omlandet, for slik å lege til rette for vekst og utvikling.