Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetenesta pliktar å møte pasient, brukar og pårørande etter svært alvorlege hendingar

Pasient- og brukarrettslova pålegg frå og med 1. juli 2018 helse- og omsorgstenesta i kommunen og på sjukehus å tilby pasientar, brukarar og pårørande eit møte så snart råd er, når det har skjedd svært alvorlege hendingar som har involvert pasienten eller brukaren.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.06.2018

Frå og med 1. juli 2018 får helse- og omsorgstenesta plikt til å tilby pasientar (helsetenesta) eller brukarar (omsorgstenesta) eit møte når det har skjedd svært alvorlege hendingar som har involvert pasienten eller brukaren. Helse- og  omsorgstenesta skal tilby eit slikt møte så snart råd er og seinast innan ti dagar etter hendinga skjedde. Svært alvorlege hendingar er der helse- eller omsorgshjelpa har ført til død, skade eller alvorlege komplikasjonar, og der hendinga er uventa med bakgrunn i venta risiko. Ved død har helse- og omsorgstenesta plikt til å tilby pårørande til pasienten eller brukarene eit tilsvarande møte. På møtet må helse- og omsorgstenesta informere om hendinga, informere om kva tiltak som er tenkt sett i verk for å unngå ei liknande hending i framtida og informere om klagesystemet.

Regelendringa kjem til å gå fram av nytt sjette ledd i § 3-2 i pasient- og brukarrettslova:

Dersom skade eller komplikasjon som nevnt i femte ledd er svært alvorlig, skal pasienten eller brukeren gis tilbud om møte med helse- og omsorgstjenesten så snart som mulig etter hendelsen, og senest ti dager etter hendelsen. Slike møter skal ha til formål å gi pasienten eller brukeren informasjon etter fjerde og femte ledd og svar på spørsmål knyttet til hendelsen og den videre oppfølgingen av denne. Ved dødsfall som følge av alvorlig hendelse, skal nærmeste pårørende tilbys tilsvarende møte.

Endres ved lov 15 des 2017 nr. 107 (ikr. 1 juli 2018 iflg. res. 22 juni 2018 nr. 948).