Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Uforsvarleg behandling og utskriving av pasient frå psykiatrisk klinikk

Fylkesmannen har handsama tilsynssak som gjeld behandlinga av ein pasient som vart utskriven frå Helse Førde, Psykisk helsevern. Vi konkluderer med at pasienten fekk uforsvarleg behandling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.03.2016

Vi vurderer at behandlinga og utskrivinga av pasienten på fleire punkt ikkje var i tråd med god praksis. Pasienten var, slik vi vurderer det, svært sjuk også ved utskriving. Pasienten fekk lite høve til medverknad i behandlinga, og vi meiner samarbeidet mellom sjukehuset og kommunehelsetenesta i samband med utskrivinga ikkje var tilfredsstillande.

Helsehjelpa pasienten fekk var samla sett uforsvarleg. Pasienten tok livet sitt kort tid etter utskriving frå døgnbehandling.