Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsynssak om sjølvmord

Fylkesmannen har handsama ei tilsynssak der ein ung pasient tok livet sitt. Vi har vurdert om pasienten hadde fått forsvarleg behandling i kommunen og i spesialisthelsetenesta.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.01.2016

Vi har konkludert med at kommunen ytte pasienten forsvarleg helsehjelp, men vi meiner kommunen ikkje hadde interne rutinar som sikra tilstrekkeleg god praksis i samarbeid mellom ulike deltenester. Helsehjelpa kommunen ytte pasienten var difor ikkje i tråd med god praksis.

Vi meiner helsehjelpa som vart ytt av Helse Førde i saka samla sett var uforsvarleg. Helse Førde hadde ikkje rutinar som sikra samarbeid og samhandling med primærhelsetenesta. Vi meiner Helse Førde må ha rutinar for å melde tilbake til primærhelsetenesta om vurdering, behandlingsplan og om utskriving, slik at ansvarsfordelinga mellom primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta er tydeleg. Aktuell sak viser at Helse Førde ikkje hadde rutinar for blant anna å melde tilbake til kommunen dersom pasientar fell ut av behandling.