Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskot til utvikling av samhandlingsmodellar innan psykisk helsearbeid

Søknaden skal vere eit samarbeidsprosjekt mellom kommune og helseføretak. Prosjekta skal gi barn, unge og vaksne med psykiske vanskar eit særs tilrettelagt tilbod. Søknadsfrist er 16. april.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2014

Helsedirektoratet har lyst ut tilskotsmidlar til utvikling av samhandlingsmodellar innan psykisk helsearbeid. Målet er å legge til rette for gode og verksame tenester mellom kommune og spesialisthelseteneste.

Målgruppa for tilskotsordninga er barn og unge med psykiske vanskar, og vaksne med alvorleg psykisk liding eventuelt i kombinasjon med rusmiddelmisbruk.

Prosjektet kan bli tildelt inntil kr 1 000 000.

Du finn meir informasjon om tilskotsordninga her.

Kontaktpersoner