Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk tilskot til rekruttering av fastlegar

Kommunar med rekrutteringsutfordringar kan søke tilskot på inntil kr. 500 000 til kompetansehevande tiltak, og utstyr for å sikre nødvendig kvalitet i legevakttenesta. Søknadsfrist 15. oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.09.2014

Kommunane må utgreie rekrutteringsproblema og behovet for nye legeheimlar/-stillingar og kva tiltak dei skal gjennomføre for å betre legetenesta og legevakttenesta i kommunen.

Finn meir informasjon og søk om tilskotet på Helsedirektoratet sine sider.