Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lønnstilskot til avansert klinisk sjukepleie

Som del av Kompetanseløft 2020 tilbyr Helsedirektoratet tilskot til å vidareutdanne sjukepleiarar innan avansert klinisk sjukepleie. Tilskotet vil dekke 25 % av brutto årslønn. Søknadsfrist er 31. mars 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.02.2017

Helsedirektoratet har tidlegare gjort kjent ordninga med lønstilskot for å vidareutdanne sjukepleiarar på mastergradnivå i avansert klinisk sjukepleie. Målet for ordninga er å styrke førebyggings-, behandlings- og omsorgstilbodet til innbyggjarar som er i ferd med å utvikle eller som har utvikla kroniske, samansette og/eller kompliserte sjukdomstilstander, og som har behov for kommunale helse- og omsorgstenester. 

Det er i statsbudsjettet for 2017 sett av 6,5 millionar kroner til tilskotsordninga. Det statlege tilskotet dekkar 25 % av brutto årslønn, medan kommunen eller privat aktør må dekke minst 25 %. Helsedirektoratet administrerer ordninga.  

Frist for kommunane å søkje Helsedirektoratet om lønnstilskot er 31.mars 2017.