Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 27.08.2015

Kommunal bruk av helseradio må bli betre

I 15 kommunar har Fylkesmannen avdekt svikt som vi ser som brot på lovkrava for akuttmedisinske tenester og legevakt. Desse kommunane blir no følgt opp.


Publisert 20.08.2015

Utvida frist for å behalde refusjonsretten

Allmennlegar med midlertidig godkjenning fram til 1. juli kan forlenge denne til 31. desember 2015.


Publisert 26.06.2015

Barn som pårørande

Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?


Publisert 25.06.2015

Tilskot til master i avansert klinisk sjukepleie

Kommunane kan søke om lønstilskot for å vidareutdanne sjukepleiarar. Tilskotet skal styrke tilbodet til innbyggjarar med samansette og kompliserte sjukdomstilstander. Søknadsfristen er 15. september.


Publisert 23.06.2015

Overlege i Helse Førde får kritikk

Behandlingsforløpa syner ei kjede av svikt som gjer at behandlinga av to pasientar ikkje var forsvarleg eller i tråd med god praksis.


Publisert 23.06.2015

Fastlege fekk åtvaring av Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn har gitt ein fastlege ei åtvaring grunna uaktsam behandling av hovudskade. Pasienten hadde fått eit stort kutt i hovudet, men legen unnlét  å undersøke for mogleg hjerneskade.


Publisert 22.06.2015

Vikarlege fekk åtvaring

Ein vikarlege i kommunehelsetenesta har fått åtvaring for uforsvarleg legeverksemd og dårleg journalføring.


Publisert 12.06.2015

Helse Førde sikra ikkje informert samtykke og gav uforsvarleg helsehjelp

Informert samtykke er kjernen i all behandling. Helse Førde mangla dette før dei opererte handleddet til ein pasient. Derfor var helsehjelpa dei gav ikkje forsvarleg.


Publisert 03.06.2015

Tilskot til psykolog i kommunen

Rekrutteringstilskotet skal hjelpe kommunane med å tilsette psykologar for å styrke arbeidet med psykisk helse og rus. Søknadsfristen er 1. juli.


Publisert 02.06.2015

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta

Masterprogrammet skal utdanne handlekraftige leiarar i helse- og omsorgstenestene, med kompetanse til å møte dei omfattande endringsbehova sektoren står ovanfor. Søknadsfristen er 10 juni. Det er ikkje deltakaravgift.