Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Oppdatert 10.12.2021

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 12.11.2015

Tilsynssak mot lege

Saka gjeld påstandar om at ein lege i fylket har vist upassande åtferd. Fylkesmannen har sendt saka til Helsetilsynet for vurdering av administrativ reaksjon.


Publisert 03.11.2015

Seminar om sjølvhjelp er utsatt til januar 2016

Samlinga som tidlegare var sett til 5. november, er utsett grunna få påmeldte.


Publisert 03.11.2015

Nasjonal rettleiar for nødnett i helsetenesta

Rettleiaren skal bidra til å sikre optimal bruk av nødnett og utvikling av lokale prosedyrar. Føremålet med felles lokale prosedyrar er å styrke samhandlinga i og mellom tenestene.


Publisert 02.11.2015

Pasientrettane er styrka

Frå 1. november må sjukehusa svare raskare på om pasienten har rett på helsehjelp, og det blir tidsfrist for når hjelpa skal starte. Dette er to av fleire endringar.


Publisert 22.10.2015

Få asylsøkarar har tuberkulose

Berre nokon få av asylsøkarane som kjem til Norge har tuberkulose. Det er liten fare for å bli smitta.


Publisert 16.10.2015

Ny rettleiar om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Rettleiaren frå Helsedirektoratet skal hjelpe ledarar og fagfolk til å arbeide betre saman om rehabilitering, habilitering, læring, meistring og koordinering.


Publisert 12.10.2015

Oppstart av regionalt fagnettverk for Huntington sjukdom i Sogn og Fjordane

Nettverket har som hovudmål å bidra til samarbeid og fagleg utvikling for ulike fagmiljø i helse og omsorgstenestene relatert til menneske med Huntington sjukdom.


Publisert 12.10.2015

Ny søknadsfrist for lønstilskot til avansert klinisk sjukepleie

Kommunane kan søke om lønstilskot for å vidareutdanne sjukepleiarar i avansert klinisk sjukepleie på mastergradnivå. Søknadsfristen er utvida til  1. november 2015. Les meir på Helsedirektoratet sine sider.


Publisert 02.09.2015

Tilskot for å betre rekruttering av fastlegar

Kvar kommune kan søke om tilskotet på opp til 500 000 til rekruttering av fastlegar og kvalitetshevande tiltak i legevakt. Søknadsfrist 1. oktober.


Publisert 01.09.2015

116117 - eit legevaktnummer i heile Noreg

Når du ringer "hundreogseksten-hundreogsytten" vil du komme til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Noreg du ringer frå. Det er gratis å ringe både frå mobil og fasttelefon.