Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 06.05.2016

100 millionar i tilskot til styrking av helsestasjon- og skuletenesta

Kommunar kan søke om midlar frå ein pott på 100  millionar kroner  til styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta.


Publisert 08.04.2016

Lønnstilskot til avansert klinisk sjukepleie

Som del av Kompetanseløft 2020 tilbyr Helsedirektoratet tilskot til å vidareutdanne sjukepleiarar innan avansert klinisk sjukepleie. Tilskotet vil dekke 25 % av brutto årslønn. Søknadsfrist er 30. mai.


Publisert 05.04.2016

KS tilbyr gratis deltidsstudium

Vil du vere med å styrke helseperspektivet i kommunal planlegging? KS tilbyr gratis deltidsstudiumet (masteremne 30 studiepoeng) i kommune- og samfunnsplanlegging.


Publisert 01.04.2016

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta

Nytt opptak med fleire studieplassar til nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta. Masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente leiarar for helse- og omsorgstenester. Søknadsfristen er 15. april 2016.


Publisert 31.03.2016

Uforsvarleg behandling og utskriving av pasient frå psykiatrisk klinikk

Fylkesmannen har handsama tilsynssak som gjeld behandlinga av ein pasient som vart utskriven frå Helse Førde, Psykisk helsevern. Vi konkluderer med at pasienten fekk uforsvarleg behandling.


Publisert 02.03.2016

Avgjerd i tilsynssak om pasient med samansett sjukdomsbilete

Fylkesmannen meiner at helsehjelpa ikkje var forsvarleg, og at pasienten på eit tidlegare tidspunkt burde ha fått ein koordinator for behandlinga i spesialisthelsetenesta.


Publisert 15.01.2016

Tilsynssak om sjølvmord

Fylkesmannen har handsama ei tilsynssak der ein ung pasient tok livet sitt. Vi har vurdert om pasienten hadde fått forsvarleg behandling i kommunen og i spesialisthelsetenesta.


Publisert 14.01.2016

Helse Førde sikra ikkje forsvarleg helsehjelp

Pasient døydde etter komplikasjon til diagnostisk inngrep.


Publisert 11.01.2016

Desentralisert legeutdanning lønar seg for distrikta

Det bidrar til ny verdiskaping når småstadene vert meir attraktive for andre typar høgt utdanna personell. Vi treng ein strategi for å utdanne legar til distrikta som er basert på kunnskap om kva som verkar. Les kronikken skrive av fylkeslege Per Stensland og to medforfattarar i BT.


Publisert 24.11.2015

Nasjonal pool for helsepersonell til asyl- og flyktningsituasjonen

Poolen skal avlaste dei kommunane som er hardt pressa på helseområdet. Vi ber kommunane om å opplyse helsepersonell om at dei kan registrere seg i Helsedirektoratet sin pool om dei ønsker å bidra.