Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 13.09.2016

Nasjonal konferanse om likeverdige helse- og omsorgstenester til innvandrarbefolkinga

Helsedirektoratet inviterar 16. november 2016 til konferanse om likeverdige helse- og omsorgstenester. 


Publisert 16.08.2016

Vikarlege fekk åtvaring frå Statens helsetilsyn

Ein vikarlege har fått åtvaring for å ha skrive ut betydelege mengder vanedannande legemiddel til seg sjølv og til familiemedlemmer utan undersøking. Han førte heller ikkje legejournal for forskrivinga.


Publisert 11.08.2016

Fastlege fekk advarsel

Ein lege i fylket har fått advarsel frå Helsetilsynet for å ha sendt krenkande og sjikanerande brev til ein person og til denne sin familie. Legen har også tileigna seg journalinformasjon om pasientar utan tenesteleg grunn (snoking i pasientjournal).


Publisert 24.06.2016

Fastlege ga behandling som ikkje var i tråd med god praksis

Fylkesmannen har behandla tilsynssak mot fastlegen som var involvert i behandlinga av ein ungdom som i februar vart funnen død i familieheimen sin. Fastlegen ga behandling som var fagleg forsvarleg, men ikkje i tråd med god praksis.


Publisert 24.06.2016

Uforsvarlege tenester til sjukeheimspasient

Fylkesmannen har konkludert i tilsynssak som gjeld klage på behandling, pleie og omsorg av ein sjukeheimspasient i fylket. Pasienten døydde som følgje av alvorleg sjukdom.


Publisert 17.06.2016

Uforsvarleg diagnostikk og oppfølging i Helse Førde

Fylkesmannen har konkludert i tilsynssak om manglande oppfølging av prøvesvar i Helse Førde. Pasienten fekk seinare alvorlege komplikasjonar og følgjer av sjukdommen.


Publisert 16.06.2016

Helse Førde HF ga pasienten forsvarleg helsehjelp

Ein pasient som klaga til Fylkesmannen over mangelfull behandling i Helse Førde HF fekk ikkje medhald av fylkeslegen.


Publisert 19.05.2016

Fylkesmannen startar tilsynssak

Fylkesmannen opnar tilsynssak mot Melås Helse AS og Årdal kommune etter at ein mann kom bort frå turfølgje. 


Publisert 13.05.2016

Tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine)

Alle kvinner fødd 1991 og seinare skal få tilbod om vaksine mot humant papillomavirus. Tilbodet om HPV-vaksine til unge kvinner gjeld i ei tidsramme på to år, med start i løpet av hausten 2016.


Publisert 12.05.2016

Oppfølging av akuttmedisinforskrifta

Helsedirektoratet har sendt ut brev til alle kommunar om oppfølging av akuttmedisinforskrifta og krav om kurs i akuttmedisin og vald –og overgrepshandtering for helsepersonell som har legevakt. Krava i forskrifta skal være oppfyllt innan 1. mai 2020.