Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 12.12.2016

Tilsynssak som gjeld forskriving av vanedannande medikament

Fylkesmannen har konkludert med at ein lege har brote forsvarlegkravet gjennom uforsvarleg forskriving av vanedannande medikament.


Publisert 08.11.2016

Ny forskrift om leiing og kvalitetsforbetring

Den nye forskrifta erstattar dagens internkontrollforskrift for helse- og omsorgstenestene. Forskrifta gjeld frå 01. januar 2017.


Publisert 31.10.2016

Har du fått hjerneslag?

Plutseleg vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!


Publisert 26.10.2016

Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane

Overgrepsmottak for dei som har vore utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar ligg på sjukehuset i Førde. Mottaket har sjukepleiarar og legar i vaktberedskap.


Publisert 12.10.2016

Resultat frå kartlegginga av årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta

Helsedirektoratet har laga ein ny rapport basert på den nasjonale kartlegginga av årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta. Rapporten er deskriptiv, og analyserer ikkje dei innsamla data.


Publisert 06.10.2016

Demensplan 2020 - tilskot til fagutvikling og kompetansehevande tiltak

Eit sentralt tiltak i Demensplan 2020 er systematisk oppfølging av personar med demens og deira pårørande etter diagnose og gjennom sjukdomsforløpet. 


Publisert 04.10.2016

Tillaging av legemiddel til barn

Helsedirektoratet har utarbeidd eit læringsnotat til spesialisthelsetenesta om tillaging av legemiddel til barn. Notatet kan også vere nyttig for kommunehelsetenesta.


Publisert 30.09.2016

Pasientreiser frå 1. oktober

Ordninga for pasientreiser utan rekvisisjon forenklast frå 1. oktober.


Publisert 28.09.2016

Kommunens oppfølging av akuttmedisinforskrifta

Revidert akuttmedisinforskrift tok til å gjelde frå og med 1. mai 2015. Legevaktlege og helsepersonell som samarbeider med legevaktlege skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og i tillegg ha gjennomført kurs i vald- og overgrep. Kursa skal være gjennomført seinast 1. mai 2020.


Publisert 22.09.2016

For lang ventetid

Mange pasientar med sepsis (blodforgifting) må vente for lenge på å få starta behandling med antibiotika ved dei fire største sjukehusa i Helse Vest RHF.