Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Oppdatert 10.12.2021

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 31.03.2017

Uforsvarlege tenester til sjukeheimspasient

Fylkesmannen har konkludert i tilsynssak som gjeld helse- og omsorgstenestene til ein pasient innlagd på ein kommunal institusjon i fylket.


Publisert 07.03.2017

Forseinka behandling av pasient med blodforgifting

Fylkesmannen har konkludert i tilsynssak som gjeld klage på helsehjelp ved legevakt og sjukehus til pasient med alvorleg blodforgiftning.


Publisert 06.03.2017

Uforsvarleg hjelp til person med alvorleg psykisk liding

Fylkesmannen opna tilsynssak mot primærhelseteneste og spesialisthelseteneste etter at ein person med langvarig psykisk liding vart funnen død i omsorgsbustad.


Publisert 01.03.2017

Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering

Kommunar kan søke tilskot til styrking av habilitering og rehablitering i kommunane innan 1. mai 2017.


Publisert 14.02.2017

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2017

Kommunar og fylkeskommunar kan søkje om midlar til kompetansetiltak knytt til mellom anna psykisk helse og rus, opplæringstilskot knytt til brukarstyrt personleg assistanse og innovasjonsprosjekt. Frist 1. mai 2017. 


Publisert 14.02.2017

Uforsvarlege tenester til sjukeheimspasient

Fylkesmannen har konkludert i tilsynssak som gjeld klage på helse- og omsorgstenestene til ein sjukeheimspasient i fylket. Pasienten var alvorleg sjuk og døydde seinare på sjukehus.


Publisert 08.02.2017

Endringar i nasjonale rutinar for svangerskapsundersøkingar av kvinner som er RhD-negative

Helsedirektoratet ber kommunane informere fastlegekontor og helsestasjonar om ny rutine i svangerskapsundersøkingar av kvinner som er RhD-negative.


Publisert 02.02.2017

Lønnstilskot til avansert klinisk sjukepleie

Som del av Kompetanseløft 2020 tilbyr Helsedirektoratet tilskot til å vidareutdanne sjukepleiarar innan avansert klinisk sjukepleie. Tilskotet vil dekke 25 % av brutto årslønn. Søknadsfrist er 31. mars 2017.


Publisert 12.01.2017

Akuttmedisinsk beredskap i Solund kommune

Gjennom rapportar frå Helse Førde har Fylkesmannen blitt informert om at vaktlege i Solund kommune ikkje har svart på raud respons under oppkalling ved øvingsoppkallingar og ved ei konkret hending der AMK meldte raud respons på helseradio.


Publisert 12.01.2017

Nasjonal leiarutdanning for tilsette i primærhelsetenesta

Masterprogrammet skal utdanne handlekraftige leiarar i helse- og omsorgstenestene, med kompetanse til å møte dei omfattande endringsbehova sektoren står ovanfor.