Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 14.12.2017

Temakurs om velferdsteknologi

Nasjonal kompetanseteneste for aldring og helse inviterer til kurs 25. april 2018 om organisering og drift av velferdteknologiske tiltak til heimebuande personar med demens og kognitiv svikt.


Publisert 13.12.2017

Helsedirektoratet oppmodar kommunane om å bestille jodtablettar

Dersom det vert utslepp av radioaktivt jod kan jodtablettar vere eit beskyttande tiltak for barn, unge, gravide og ammande kvinner. Jodtablettar kan bestillast hjå Helsedirektoratet.


Publisert 14.11.2017

Ny tilskotsordning til helsestasjons- og skulehelsetenesta

Helsedirektoratet har lyst ut tilskot på om lag 278 millionar kroner som skal gå til styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta.


Publisert 03.10.2017

Fagseminar i palliasjon

Palliasjonsprosjektet i Nordfjord inviterer til fagseminar 9. november der ivaretaking av den palliative pasienten og pårørande med bruk av palliativ plan og palliativ handbok er tema.


Publisert 04.09.2017

Oppmoding til kommunar om å bestille influensavaksinar

Det hastar med å bestille vaksinar om ein skal få vaksinar i første runde av utsendingar i haust.


Publisert 24.08.2017

Meir velferdsteknologi i Sogn og Fjordane

Velferdsteknologi kan føre til tryggare og betre tenester for pasientar, brukarar og deira pårørande.


Publisert 19.07.2017

Legevaktlege ga uforsvarleg behandling ved innlegging av eldre pasient

Fylkesmannen har konkludert at ein eldre pasient fekk uforsvarleg behandling da pasienten vart lagt inn på kommunalt akutt døgnopphald (KAD) og ikkje på sjukehus.


Publisert 28.06.2017

Styrking av helsestasjon- og skulehelsetenesta i Sogn og Fjordane

Sju kommunar i fylket har fått tildelt pengar frå Helsedirektoratets tilskotsordning «Helsestasjon og skulehelseteneste». Fire kommunar har fått frå ordninga « Skulehelseteneste i vidaregåande skule».


Publisert 27.06.2017

Uforsvarleg behandling av barn med pustevanskar og luftvegsinfeksjon

Vi har konkludert i tilsynssak som gjeld klage på helsehjelp til eit barn under eitt år som var innlagt på Barneavdelinga Førde sjukehus med bronkiolitt grunna RS-virus-infeksjon.


Publisert 09.06.2017

Rituell omskjering av gutar

Lov om rituell omskjering av gutar trådde i kraft 1. januar 2015 og gjeld alle som gir tilbod om eller utfører rituell omskjering i Norge.