Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 20.04.2018

Eittåring sendt heim frå legevakt to gonger

Fylkesmannen har behandla to tilsynssaker som gjeld helsehjelpa ytt til eit barn på eitt år som oppsøkte legevakta to gongar med feber og krampe. Fylkesmannen konkluderte med at den første legen ikkje gav fagleg forsvarleg hjelp, medan saka mot den andre legen er sendt til Statens helsetilsyn.


Publisert 19.04.2018

Vaksinering mot meslingar av tilsette i helse og omsorgstenestene

Helsedirektoratet har sendt ut ei orientering om vaksinering av tilsette i helse- og omsorgstenestene mot meslingar for å beskytte sårbare pasientar mot smitte.


Publisert 09.04.2018

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta i 2018

I regi av Helsedirektoratet og KS tilbyr Handelshøyskolen BI utdanning i leiarskap og endrings- og innovasjonsleiing for helse- og omsorgstenesta i kommunane og tannhelsetenesta i fylkeskommunane. Utdanninga gir 30 studiepoeng og kan gjennomførast som sjølvstendig modul eller som del av eit samla mastergradstudium. Søknadsfristen er 15. april 2018.


Publisert 21.03.2018

Legemiddel på arbeidsplassen

Ei verksemd som yter helse- og omsorgstenester må vere organisert på ei forsvarleg måte. Dette gjeld og handtering av legemiddel. Arbeidsgjevar har plikt til å førebyggje tjuveri av legemiddel.


Publisert 21.03.2018

Pasientopplysningar på sosiale medium

Det er forbode for helsepersonell å spreie pasientsensitive opplysningar på sosiale medium.


Publisert 19.03.2018

Legevakt treng òg god styring og leiing

Ei verksemd som yter helse- og omsorgstenester må vere organisert på ei forsvarleg måte. Legevakt er ei slik teneste.


Publisert 15.03.2018

Snoking i pasientjournalar

Det er forbode for helsepersonell å lese i journalar til pasientar som
dei ikkje har ansvaret for.


Publisert 22.02.2018

Rapportering for kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2017

Kommunar som har fått tilskot i 2017 må rapportere innan 01. april 2018.


Publisert 22.02.2018

Rapportering på tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane

Kommunar som i 2017 har fått tilskot frå "opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019" må rapportere innan 01. april 2018.


Publisert 12.01.2018

Bruk av tittel som krev autorisasjon

Arbeidsgjevar har ansvar for å sikre at dei tilsette har autorisasjon, samtidig som helsepersonell sjølv har ansvar for å sikre at dei faktisk har denne. Ei utdanning gir ikkje helsepersonell automatisk rett til å kalle seg til dømes helsefagarbeidar, lege eller tannteknikar.