Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 11.02.2013

E-resept i heile landet

Alle apotek og dei fleste bandasjistar kan no ekspedere e-reseptar uansett kor du bur. Papirreseptar som er gyldige vil bli ekspedert som tidlegare.


Publisert 19.12.2012

Dårleg oppfølging av prøvesvar forsinka diagnostikk og behandling i Helse Førde

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane finn at Helse Førde sine system og rutinar for oppfølging av mikrobiologiske prøvesvar ikkje har vore fagleg forsvarlege. Av denne grunn oppdaga ikkje ein lege at eit prøvesvar trengte oppfølging.


Publisert 17.12.2012

Legevaktlege fekk avgrensa autorisasjon

Statens helsetilsyn har vedteke å avgrense autorisasjonen til ein tidlegare legevaktlege slik at legen ikkje kan utføre legevaktteneste utafor sjukehus. Legen har brote kravet til forsvarleg helsehjelp og reglane om journalføring.


Publisert 22.11.2012

Avgjerd i tilsynssak som gjeld behandling av pasientar operert av handkirurg ved Førde sentralsjukehus

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har motteke 12 klager på handkirurgiske inngrep gjort av ein namngitt kirurg ved Førde Sentralsjukehus.