Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 20.06.2013

Regjeringa hevar aldersgrensa for fritak frå legevakt

Grensa for rett til fritak frå deltaking i legevakt hevast frå 55 til 60 år. Dette skal sikre kvalitet og tilstrekkeleg tal fastlegar i legevakttenesta.


Publisert 18.06.2013

Hendingsbaserte tilsyns- og rettigheitssaker 2012

Statens helsetilsyn gav i 2012 fire åtvaringar etter helsepersonellova § 56, til to legar og to til anna helsepersonell.


Publisert 23.05.2013

Tilsynssak som gjeld pasient i kommunalt akutt døgnopphald

Fylkesmannen finn at helsehjelpa pasienten fekk frå legevaktlegen ikkje var fagleg uforsvarleg, men ikkje i tråd med god praksis. 


Publisert 07.05.2013

Læringsnettverk - Kvalitet i helse-, omsorgs-, barneverns-, og velferdstenestene 2011- 2012

Målsettinga med læringsnettverket var å stimulere kommunane til kvalitetsarbeid og tverrfagleg samhandling. Læringsnettverket la opp til at kommunane skulle planlegge og kartlegge no-situasjonen, presentere sine prosjekt og målsettingane for eige arbeid.


Publisert 06.05.2013

Oversyn over tilsynsaktivitet på helse- og sosialsektoren i 2012

Det var ikkje funne avvik ved dei planlagde tilsyna med helsetenestene og krisesentertilbodet i 2012. Ved tilsyn med sosiale tenester i NAV og med barneverntenester fann ein avvik.


Publisert 16.04.2013

Alvorlege pasientskadar – Helse Førde sin erfaring med ny meldeordning

«Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten» skal hjelpe sjukehusa med å lære av hendingar der pasientar har blitt skada.


Publisert 15.04.2013

Kommunen er ansvarleg ved bruk av private aktørar

Sjølv om ein kommune leiger inn ein privat aktør til å utføre samansette helse- og omsorgstiltak, er likevel kommunen ansvarleg for at brukaren får dei tenestene vedkomande har krav på.


Publisert 09.04.2013

Rekruttering og kompetanse i helse- og omsorgstenestene

Har dei tilsette nødvendig kompetanse for å utføre arbeidet på ein forsvarleg måte? Er det mange nok hender og hovud, og rekrutterer kommunane det personellet dei har behov for?


Publisert 02.04.2013

Læringsnettverk for beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid

I 2012 etablerte vi eit læringsnettverk for å heve kompetansen i beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid i fylket vårt. Gjennomgangen av 22. juli 2011 viser at dette er kompetanse som trengs på alle nivå.


Publisert 22.03.2013

Deltidsutdanning i vernepleie – oppstart av nytt kull

Høgskulen startar opp nytt kull med deltidsutdanning i vernepleie i januar 2014. Utdanninga går over fire år. Den kan kombinerast med arbeid ved sidan av studiane. Søknadsfrist er 15. april 2013