Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 17.11.2014

Avgjerd i tilsynssak om tenester i omsorgsbustad

Fylkesmannen har handsama tilsynssak etter klage frå pårørande som gjeld forsvarlege helse- og omsorgstenester til brukar med heildøgns omsorgstilbod. Brukaren er fysisk og psykisk funksjonshemma. Vår konklusjon er at kommunen har ytt brukaren forsvarlege helse- og omsorgstenester.


Publisert 05.11.2014

Stor variasjon i legevaktordningar

Det er lege på vakt døgnet rundt i alle kommunane.  Det er likevel stor variasjon i organisering, bemanning, opplæring og utstyr


Publisert 29.10.2014

Informasjon om ebola

Helsedirektoratet ber kommunar, AMK sentralar og Legevakt vere førebudde på å informere dei som måtte ha spørsmål om ebola viruset. Folkehelseinstituttet er ei god kjelde til informasjon for helsearbeidarar som får slike spørsmål.


Publisert 20.10.2014

Fagseminar om ebolavirussjukdom

Folkehelseinstituttet inviterer til fagseminar om ebolavirussjukdom i Oslo 29. oktober.


Publisert 24.09.2014

Søk tilskot til rekruttering av fastlegar

Kommunar med rekrutteringsutfordringar kan søke tilskot på inntil kr. 500 000 til kompetansehevande tiltak, og utstyr for å sikre nødvendig kvalitet i legevakttenesta. Søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 22.09.2014

Referat frå ansvarsgruppemøte

Formålet med ei ansvarsgruppe er å sikre tverrfagleg samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tenester, der hjelpebehovet til tenestemottakaren krev det. Møtereferatet er viktig dokumentasjon.

Publisert 01.09.2014

Redusert eigendel for personar som får tildelt dobbeltrom på institusjon

Frå 1. juli 2014 får personar i kommunale institusjonar redusert eigendel om dei har langtidsplass og ligg på dobbeltrom utan å ville det.


Publisert 27.08.2014

Ekstraløyving til helsetenester i vidaregåande skule

Løyvinga er ein del av innsatsen for å førebygge fråfall i vidaregåande skule og utjamne sosiale skilnader i helse. Søknadsfristen er 19.september 2014.


Publisert 11.08.2014

Trygg tilsetting – betre kontroll av legevikarar

Dei siste åra har vi i fylket sett fleire døme på at legevikarar i kommunehelsetenesta har vist alvorleg inkompetanse eller vore personeleg ueigna til å arbeide. Kommunen har ansvar for å sikre at vikarar har rett utdanning og at helsetenesta er forsvarleg.


Publisert 18.03.2014

Tilskot til utvikling av samhandlingsmodellar innan psykisk helsearbeid

Søknaden skal vere eit samarbeidsprosjekt mellom kommune og helseføretak. Prosjekta skal gi barn, unge og vaksne med psykiske vanskar eit særs tilrettelagt tilbod. Søknadsfrist er 16. april.