Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 15.05.2015

Ny akuttmedisinforskrift

Frå 1. mai 2015 har det blitt tydelegare krav til kompetanse for helsepersonell som deltek i legevakt og for ambulansepersonell. Kommunen sin plikt til å rykke ut er blitt innskjerpa.


Publisert 23.04.2015

Helse Førde gav uforsvarleg helsehjelp

Ein pasient døydde uventa to månader etter ein operasjon. Hendingsgangen syner ei kjede av fleire mindre og større svikt.


Publisert 22.04.2015

Helse Førde braut krav til rutinar for medikamenthandtering

Ein eldre mann med hjertesjukdom fekk ikkje medisinen som var forordna i rett tid. Helse Førde får kritikk for ikkje å ha gitt forsvarleg helsehjelp til pasienten.


Publisert 08.04.2015

Helse Førde HF sikra ikkje forsvarleg helsehjelp

Pasienten døydde i luftambulansen på vei til Haukeland universitetssjukehus. Pasienten hadde ein alvorleg livstruande tilstand med særs alvorleg prognose og vart behandla av alle trinn i den akuttmedisinske kjeda.


Publisert 01.04.2015

Rettar og klagemoglegheiter på helse- og omsorgstenester

Alle som oppheld seg i Norge har som hovudregel rett til nødvendig helse- og omsorgshjelp. Kommunal helse- og omsorgsteneste, statleg spesialisthelseteneste og fylkeskommunal tannhelseteneste har plikt til å gje denne hjelpa. På nettstaden til Statens helsetilsyn finn du oversikt over rettar og klagemoglegheiter og korleis klagen blir behandla.


Publisert 19.03.2015

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot

Tilskotet skal stimulere kommunane til å møte framtidas utfordringar på helse- og omsorgsfeltet. Kommunar og fylkeskommunar kan søke innan 1. juni 2015.


Publisert 13.03.2015

Sikra ikkje forsvarleg helsehjelp

Helsepersonellet gav ein for stor dose av eit sterkt smertestillande middel etter ein operasjon i Helse Førde. Sjukehuset har endra prosedyren for at dette ikkje skal skje igjen.


Publisert 17.02.2015

Fylkesmannen si saksbehandling får støtte

Korkje Sivilombodsmannen eller Statens helsetilsyn finn grunn til å kritisere Fylkesmannen si sakshandsaming, etter klager fremja av Pasient- og brukarombodet.


Publisert 16.12.2014

Sjukepleiar har ikkje lenger autorisasjon

Ein sjukepleiar som har erkjent å ha stole vanedannande medikament frå arbeidsplassen sin har no fått tilbakekalla autorisasjonen sin. Nordiske lands helsemyndigheiter har blitt informerte om vedtaket.


Publisert 15.12.2014

Dansk vikarlege har ikkje lenger autorisasjon

Den danske vikarlegen som jobba i ruspåverka tilstand ved Nordfjord interkommunale legevakt har ikkje lenger autorisasjon. Den 28. november vedtok Statens helsetilsyn å kalle tilbake autorisasjonen som lege i Norge.