Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Oppdatert 10.12.2021

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 11.12.2018

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta

Helsedirektoratet har lyst ut tilskot til ordninga styrking og utvikling av helsestasjons‐ og skulehelsetenesta på 426 millionar kroner. 40 millionar er øyremerka styrking av jordmortenestene i kommunen. Søknadsfristen er 14. januar.  


Publisert 28.11.2018

Sjukeheimstilbodet i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen har kartlagt sjukeheimstilbodet i fylket. Resultata viser mellom anna at dei fleste institusjonspasientar får einerom, men nokre få kommunar har utfordringar med overbelegg. Det kjem òg fram at kommunane bør førebu seg på auka behov for heildøgers omsorgstenester i åra som kjem. 


Publisert 26.09.2018

Uforsvarleg helsehjelp til pasient som døydde etter fall

Fylkesmannen meiner pasienten som trilla utfor ei trapp og døydde fekk uforsvarleg helsehjelp.


Publisert 13.09.2018

Gjennomføringskonferansar for "Leve heile livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer administrative og politiske leiarar og tilsette i kommunane, fag og kompetansemiljø, brukarar, pårørande og frivillige mm. til konferansar hausten 2018.


Publisert 10.09.2018

Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern treng nytt legekunnig varamedlem

Fylkesmannen skal oppnemne nytt legekunnig varamedlem til Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, psykiatrisk klinikk og ungdomspsykiatrisk avdeling.


Publisert 29.06.2018

Helsetenesta pliktar å møte pasient, brukar og pårørande etter svært alvorlege hendingar

Pasient- og brukarrettslova pålegg frå og med 1. juli 2018 helse- og omsorgstenesta i kommunen og på sjukehus å tilby pasientar, brukarar og pårørande eit møte så snart råd er, når det har skjedd svært alvorlege hendingar som har involvert pasienten eller brukaren.


Publisert 29.06.2018

Uforsvarleg helsehjelp til ungdom

Fylkesmannen har vurdert helsetilbodet som Helse Førde har gitt til ein ungdom med psykisk sjukdom gjennom to år. Vi har konkludert med at tilbodet til ungdomen ikkje var forsvarleg.


Publisert 15.06.2018

Distribusjon av jodtablettar til kommunane

I desember oppmoda Helsedirektoratet kommunane om å bestille jodtablettar. Statens strålevern har no ei ny oppdatert brosjyre som er tilgjengeleg for kommunane.


Publisert 24.05.2018

Legeattest og automatiske straummålarar

Fylkesmannen har fått førespurnader om utskriving av legeattest ved opplevd helserelatert ulempe ved installasjon av automatisk straummålar (AMS). Statens strålevern slår fast at strålinga frå AMS ikkje utgjer ein objektiv helserisiko. Helsedirektoratet har gitt føringar om at fastlegar ikkje skal gi ut legeattest for at AMS utgjer ein objektiv helserisiko.


Publisert 08.05.2018

Kommunane si plikt til å førebyggje smittsame sjukdomar via blodsmitte

Helsedirektoratet har i brev til Fylkesmannen klargjort at alle kommunar skal ha ordningar som gjer brukarutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengeleg for alle injiserande stoffmisbrukarar som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen.