Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Introduksjonsordningen

Oppdatert 22.03.2022

I Norge har vi to lover som skal sikre at innvandrere blir raskt integrert og økonomisk selvstendige. Dette er introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er at innvandrere skal få gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og varig tilknytning til arbeidslivet. Gjennom disse lovene legger vi til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv.

Lovene gir kommuner og fylkeskommuner plikt til å sørge for tidlig kvalifisering i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som er i målgruppen.

  • Asylsøkere som bor i mottak og er over 18 år er i målgruppen for tidlig kvalifisering.
  • Introduksjonsprogrammet er for personer mellom 18 og 55 år med flyktningbakgrunn, som er bosatt i kommunen etter avtale med integreringsmyndighetene og har bodd i kommunen i mindre enn to år. Også familiemedlemmer som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening, får delta i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Deltakere i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet.
  • Innvandrere mellom 18 og 67 år med oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, får delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, enten som en del av eller utenom introduksjonsprogrammet.

Statsforvalterens oppgaver

Introduksjonsloven og integreringsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners retter og plikter. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene. Det betyr at du kan klage på vedtak som gjelder deg selv og som omhandler:

  • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • vesentlige endringer i integreringsplan eller norskplan
  • stopp i introduksjonsprogrammet eller i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • permisjon
  • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

For at kommunen som har fattet vedtaket skal få anledning til å endre standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom kommunen hverken opphever eller endrer vedtaket, men opprettholder det, blir dokumentene i saken sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og tar en endelig avgjørelse.

Statsforvalteren fører dessuten tilsyn med kommunens forvalting av introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er å sørge for at alle kommuner oppfyller lovens minstekrav i ordningene. 

Vis mer


Publisert 26.05.2016

Enkel berekning av tilskot ved busetting

Det kan vere krevjande for ein kommune å ha oversikt over inntektssida ved busetting. Eit nytt enkelt elektronisk verktøy kan raskt gi deg ei berekning.


Publisert 08.07.2015

Ekstratilskot - Stortinget premierer kommunar

Kommunar som buset fleire flyktningar enn dei er bedne om å ta imot, kan få eit ekstratilskot på inntil 50 000 kroner per person. Framleis ventar over 5000 flyktningar i mottak.


Publisert 02.02.2015

Busetjing av flyktningar i Sogn og Fjordane

Staten har sett som mål at 70 prosent av alle flyktningar som gjennomfører introduksjonsprogrammet skal være i arbeid eller utdanning året etter avslutta program.


Publisert 13.11.2014

Møte med IMDi 12.11 i Leikanger

Fylkesmannen hadde besøk av Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) med direktør Geir Barvik i tillegg til leiinga frå region vest i IMDI.


Publisert 02.10.2014

Introduksjonsordninga er 10 år

Jubileet vert markert med ein konferanse i Bergen der tema er korleis få fleire flyktningar i arbeid etter ferdig introduksjonsprogram.


Publisert 03.02.2014

Tilsyn med introduksjonsprogrammet

Fylkesmannen har gjennomført dokumenttilsyn med introduksjonsprogrammet i Sogndal og Eid kommune.


Publisert 27.08.2013

Tverrfagleg samling for kommunane sine introduksjonsprogram

20. august hadde NAV, KS, fylkeskommunen og Fylkesmannen samling for dei som arbeider med og underviser deltakarar i introduksjonsprogrammet.